Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R INNOShip, Inteligentny Rozwój

Zakończony 30.07.2018

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. przedsiębiorstwa albo
 2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt,który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

120 mln zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:innoship-finanse@ncbr.gov.pl
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: innoship@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 221 i (0-22) 45 67 515

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoship2018/