Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, Inteligentny Rozwój

Zakończony 21.05.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP jest możliwe po wejściu na stronę internetową od 19 marca do 21 maja 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. przedsiębiorstwa albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu są dostępne na stronie internetowej NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy  iuser-finanse @ncbr.gov.pl,
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy iuser@ncbr.gov.pl oraz  pod nr telefonu:  (0-22) 39 07 319. 

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/