Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.4

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2018 do 05.06.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza II nabór wniosków o powierzenie grantu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 3 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa(wnioski składane wyłącznie w Generatorze Wniosków)

Sposób składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wniosek o powierzenie grantu należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o powierzenie grantu, stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o powierzenie grantu i nie będą podlegać ocenie.Warunkiem uznania, że wniosek o powierzenie grantu został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez Wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie do PARP oświadczenia zgodnie z Regulaminem naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O powierzenie grantu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy[1], prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał  Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, a ich potencjał do realizacji projektu jest nie mniejszy niż podmiotu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, pod warunkiem, że na realizację projektu, który otrzymał Seal of Excellence w 1 Fazie Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, nie uzyskano dofinansowania ze źródeł publicznych, ani nie złożono wniosku do 2 Fazy Instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020.[1] w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach pilotażu grant może być powierzony na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach SMEI F1 H2020 uzyskały Seal of excellence.

Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawca oraz projekt muszą spełnić kryteria wyboru projektu w ramach pilotażu, które są zawarte w załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:- 210 000,00 zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis lub pomocy publicznej) oraz dla średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis),- 180 000,00 zł średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis), 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej) oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na powierzenie grantów dla projektów wynosi 3 780 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.