Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólnego Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, Inteligentny Rozwój

Zakończony 1.03.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 29 grudnia 2017 r. do 1 marca 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)oraz
  • jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres: fotonika-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: fotonika@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 171, (0-22) 39 07 135, (0-22) 39 07 107, (0-22) 39 07 138

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs24112017/