Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa maks. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie projektu okres może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 19 czerwca do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów,które:

  1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
  2. zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
  3. otrzymały Seal of Excellence w ramachSME Instrument, faza II (Horyzont 2020).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej): 1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, lub 2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl,
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (0-22) 39 07 442.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/