Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa i konsorcja, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danym etapie trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe po wejściu na stronę internetową od 2 października do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) inni niż MŚP albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres konkurs111duze-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres konkurs111duze@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07  442.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/