Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.4

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój

Zakończony 18.01.2018

Wyniki naboru 26.03.2018

Lista projektów wybranych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 3 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

(wnioski składane wyłącznie w Generatorze Wniosków).

Sposób składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP.

Wniosek o powierzenie grantu należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o powierzenie grantu, stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o powierzenie grantu i nie będą podlegać ocenie.Warunkiem uznania, że wniosek o powierzenie grantu został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez Wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie do PARP oświadczenia zgodnie z Regulaminem naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O powierzenie grantu w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

PARP może powierzyć grant na realizację projektu, który polega na:

1) aktywnej rekrutacji przedsiębiorców* (w tym organizacji minimum jednego wydarzenia networkingowego dla potencjalnych uczestników - przedsiębiorców oraz projektantów, zawierającego działania edukacyjne na temat wykorzystania dizajnu w budowaniu wartości przedsiębiorcy, prezentację studiów przypadku polskich przedsiębiorców w tym zakresie i działania animujące współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami);

2) wyświadczeniu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, na rzecz co najmniej 10 przedsiębiorców;

3) wyświadczeniu usług dotyczących innowacji nietechnologicznej (usług doradczych), jeśli usługi te towarzyszą usługom, o których mowa w pkt. 2, związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckichi technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli;

4) zapewnieniu udziału przedsiębiorców, dla których zrealizowano usługę opisaną w pkt. 2, w targach branżowych, w celu zaprezentowania nowych mebli na wspólnym stoisku dla wszystkich przedsiębiorców biorących udział w projekcie Grantobiorcy;

5) organizacji imprezy podsumowującej realizację procesów projektowych, na której zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i projektanci;

6) aktywnej promocji projektu, w tym wyprodukowaniu filmu (zrealizowanego profesjonalnym, dedykowanym sprzętem filmowym w jakości co najmniej Full HD), na podstawie scenariusza, który udokumentuje przeprowadzone procesy projektowania mebli w celu promocji podejścia projektowego wśród innych producentów mebli. 

*należy przez to rozumieć mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014, zajmującego się seryjną produkcją mebli, który do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniał oraz nie korzystał z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukował kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta na rzecz tego przedsiębiorcy oraz posiada własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów. Projekt może zostać wybrany do powierzenia grantu, gdy:

1) spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz

2) alokacja środków dostępna w ramach naboru pozwala na wybranie go do powierzenia grantu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota grantu przyznawana 1 Grantobiorcy wynosi: 2.500.000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na powierzenie grantów dla projektów wynosi 10.000.000,00 zł (maksymalnie 4 projekty)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nd.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem Informatorium PARP 0 801 332 202.

Linki

www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl