Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 2.11.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (Instytucji Pośredniczącej).

Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 3 października 2016 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP jest możliwe po wejściu na stronę internetową od dnia 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 3 października 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  1. co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
  2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

10 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 200 000 000 zł, w tym: 1) 185 748 000 zł w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: aplikacyjne@ncbr.gov.pl, oraz pod numerami telefonów:  + 48 22 39 07 244,  + 48 22 39 07 122 oraz + 48 22 39 07 142.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/