Trwa ładowanie...

POIR 4.2

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.03.2016

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

około 90 dni od zamknięcia naboru wniosków, informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia przekazana zostanie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej IW.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa oraz elektronicznej (przy użyciu systemu informatycznego dostępnego pod adresem: www.poir-wnioski.opi.org.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego OPI PIB. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. do godziny 16:15.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

  1. jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);
  2. konsorcja jednostek naukowych;
  3. uczelnia;
  4. konsorcja uczelni;
  5. konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
  6. konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5634/02296d/3.%20Kryteria%20wyboru%20projekt%26oacute%3Bw_4.2.pdf

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Koperta Mazowiecka – Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. Koperta 15 województw - Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 804 000 000,00 zł (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 zł), w tym: 1) 52 260 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych; 2) 751 740 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści 00/100 zł) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony OPI PIB:


http://dl.po.opi.org.pl/5633/ce1c93/1_Regulamin konkursu.pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5659/e39b66/2_Wzor%20wniosku%20o%20dof.pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5666/db5d6d/5_WZOR%20umowy%20o%20dof.pdf

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl lub pod numerem telefonu 0 22 570 14 75

Linki

Link do strony OPI PIB: www.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj/newsId/292.html