Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kryteria oceny projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi zazwyczaj dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną, choć możliwy jest także jednostopniowy system oceny, ograniczający się jedynie do oceny merytorycznej. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dowiedz się, co jest sprawdzane na poszczególnych etapach i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów. Są one zatwierdzane przez Komitet Monitorujący program. 

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy twój wniosek został złożony we właściwej instytucji i terminie, jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria. Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

UWAGA!

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek informuje pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna 

W przypadku dwustopniowego systemu oceny, wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Może ona polegać na ocenie zerojedynkowej lub przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania danego kryterium. Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. 

Kryteria dla działań w Programie

Zatwierdzone - na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - kryteria wyboru projektów dla działań w Programie Inteligentny Rozwój

Lp. Nazwa Działania/ Poddziałania   Zestawienie kryteriów
1 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka)

Kryteria wyboru projektów (DOCX 76 KB)

Kryteria wyboru projektów. Konkurs dla projektów z Seal of Excellence  (DOCX 50 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

2 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka; małe projekty)

Kryteria wyboru projektów (PDF 261 KB)

3 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator)

Kryteria wyboru projektów (PDF 724 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

4 1.2 Sektorowe programy B+R

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 79 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

5 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo–rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Kryteria wyboru  (PDF 227 KB)

Archiwalne wrsje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

6 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB)

7 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów  (PDF 168 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

8

2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii (komponent II)

Kryteria wyboru projektów (PDF 345 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB)

9 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 64 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

10 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP

Kryteria wyboru prjektów - etap usługowy    (DOCX 60 KB)

Kryteria wyboru projektów - etap inwestycyjny  (DOCX 59 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

11 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Kryteria wyboru projektów (DOCX 61 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

12 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 62 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

13 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Kryteria wyboru projektów  (PDF 352 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

14 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter Kryteria wyboru projektu (PDF 431 KB)
15 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB)
16 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB) 
17 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB)
18 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock Kryteria wyboru projektów (PDF 447 KB)
19 3.2.1 Badania na rynek

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 73 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

20 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Kryteria wyboru projektów  (PDF 144 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

21 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów (PDF 431 KB)

22 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Kryteria wyboru projektów  (PDF 93 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

23 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki - Brand

Kryteria wyboru projektów (PDF 346 KB)

24 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 73 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

25 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 72 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

26 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Kryteria wyboru pprojektów  (DOCX 71 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

27 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami  Kryteria wyboru projektów (PDF 396 KB)
29 4.1.4 Projekty aplikacyjne 

Kryteria wyboru projektów  (DOCX 80 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

30 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Kryteria wyboru projektów (PDF 295 KB)
31 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze Kryteria wyboru projektów (PDF 342 KB)
32 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R - Program Homing/Powroty; Program Team, Program Team Tech Kryteria wyboru projektów (PDF 428 KB)
33 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Kryteria oceny dla projektu pozakonkursowego w działaniu 4.4 PO IR realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (PDF 347 KB)

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzającą programem na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Następnie, podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu, zawierana przez beneficjenta i właściwą instytucję udzielającą wsparcia.