Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska wydała 3 maja 2018 roku decyzję wykonawczą nr C(2018) 2843, którą zaakceptowała propozycje zmian Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Zmiany POIR zaproponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynikały z konieczności dostosowania postanowień programu do zmienionej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy interwencji dla wdrażania funduszy unijnych. Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem 14 lutego 2017 roku przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Bardzo ważną przesłanką zaproponowanych zmian był również projekt strategiczny SOR pod nazwą Efektywne fundusze, w ramach którego Instytucja Zarządzająca POIR zaproponowała szereg zmian zmierzających do efektywniejszej i sprawniejszej realizacji programu.

Uzgodnione z Komisją Europejską zmiany POIR dotyczą: 

 • umożliwienia realizacji projektów pozakonkursowych w I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa POIR oraz zmiany wartości niektórych wskaźników ram wykonania w tej osi programu,
 • uwzględnienia konsorcjów naukowo-przemysłowych w katalogu typów beneficjentów I osi,
 • modyfikacji opisu instrumentu wsparcia centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw realizowanego w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, polegającą na precyzyjnym wskazaniu, w jakim przypadku beneficjent tego działania będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania,
 • zmian w opisie II osi priorytetowej POIR, które umożliwiają m.in.:
  • współfinansowanie komponentu inwestycyjnego, związanego z wdrażaniem innowacji przez MŚP w projektach, które do tej pory polegały wyłącznie na wsparciu zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez jednostki naukowe lub instytucje otoczenia biznesu
  • szersze współfinansowanie ochrony własności przemysłowej w MŚP;
  • realizację instrumentu wsparcia MŚP w zakresie designu;
  • współfinansowanie tzw. akceleratorów technologii, których celem będzie inicjowanie i rozwijanie działalności B+R+I prowadzonej przez firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (startupy),
 •  uwzględnienia w II osi priorytetowej instrumentu wspierającego polskie podmioty w korzystaniu ze środków programów międzynarodowych (np. Horyzont 2020, COSME),
 • przesunięcia 145 mln euro EFRR z V osi priorytetowej Pomoc techniczna do III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, co umożliwi zwiększenie zakresu wsparcia w ramach instrumentów dotacyjnych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand). W konsekwencji tej zmiany wprowadzono również modyfikacje w planie finansowym oraz niektórych wskaźnikach programu,
 • modyfikacji zasad wspierania w IV osi priorytetowej Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego POIR projektów dotyczących budowy strategicznej infrastruktury naukowej, poprzez złagodzenie postanowień dotyczących uwzględnienia w tych projektach wkładu od przedsiębiorstw,
 • zmiany postanowień odnoszących się do monitorowania wskaźnika przychodów pochodzących od przedsiębiorstw w ramach wykorzystania infrastruktury naukowej dofinansowanej ze środków IV osi priorytetowej,
 • rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach V osi priorytetowej Pomoc techniczna,
 • aktualizacji informacji o systemie instytucjonalnym POIR,
 • modyfikacji postanowień programu dotyczących zasad horyzontalnych (równość szans i niedyskryminacja) oraz wpływu na rozwój terytorialny (w zakresie Polski Wschodniej).

Aktualna wersja Programu