Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Weryfikacja wniosków o wpisy do rejestru ZASI: oferta dla beneficjentów i pośredników finansowych POIR

Beneficjenci poddziałania 1.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa oraz pośrednicy finansowi w instrumentach kapitałowych zarządzanych przez PFR Ventures Sp. z o.o. (PFR NCBR CVC FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ, PFR Starter FIZ, PFR BIZNEST FIZ, PFR KOFFI FIZ) mogą skorzystać z bezpłatnej usługi polegającej na weryfikacji dokumentacji przygotowanej w związku z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru zarządzających (zewnętrznych lub wewnętrznych) alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI).

"Celem usługi jest przyspieszenie i usprawnienie procesu przygotowania poprawnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wpisu do rejestru ZASI, a tym samym szybsze uruchamianie projektów finansowanych ze środków POIR" - zaznaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Usługa polega na weryfikacji przez wybraną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kancelarię (Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.) wszystkich dokumentów przygotowanych przez beneficjentów/pośredników finansowych pod kątem zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Zadaniem kancelarii jest analiza dokumentów oraz przedstawienie opinii dotyczącej prawidłowości jej przygotowania, kompletności oraz ewentualnie wskazanie elementów, które należy poprawić/uzupełnić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru. Usługa realizowana jest na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jednak podmiot, którego dokumentacja podlega weryfikacji, będzie mógł na podstawie uzyskanej opinii wprowadzić ewentualne poprawki lub uzupełnienia dokumentacji.

Z oferty mogą skorzystać zarówno podmioty, które zamierzają dopiero złożyć wnioski o wpis do rejestru ZASI, jak również podmioty, które złożyły już wnioski, ale, w związku z uwagami zgłoszonymi po złożeniu pierwszej wersji wniosku, muszą poprawić lub uzupełnić dokumentację.

  • Jak skorzystać z oferty?
  • Podmioty zainteresowane weryfikacją dokumentacji powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik) oraz przesłać go na adres: zasi@miir.gov.pl
  • Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy na podany wskazany przez MIiR adres przekazać wersje elektroniczne wszystkich dokumentów przygotowanych w związku z wpisem do rejestru ZASI.
  • Przedstawiciel MIiR przekaże dokumenty do kancelarii oraz uzgodni termin potrzebny do weryfikacji dokumentów (szacujemy, że będzie to ok. 5-7 dni roboczych).
  • Opinia kancelarii zostanie przekazana do beneficjentów/pośredników finansowych za pośrednictwem MIiR.

Więcej informacji:

Bardziej szczegółowych informacji na temat usługi udzielają:

  • Daniel Szczechowski, naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów w Departamencie Wsparcia Programów Innowacyjności i Rozwoju, email: daniel.szczechowski@miir.gov.pl, tel. (22) 273-81-07.
  • Katarzyna Terlecka, specjalista w Wydziale Instrumentów Finansowych i Projektów w Departamencie Wsparcia Programów Innowacyjności i Rozwoju, email: katarzyna.terlecka@miir.gov.pl, tel. (22) 273-80-58.