Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wprowadzono następujące modyfikacje w Szczegółowym opisie osi priorytetowych (SZOOP):

 • przygotowano opisy nowych instrumentów wsparcia: poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców oraz działanie 2.5 Programy akceleracyjne,
 • realokowano 145 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z V priorytetu do III priorytetu POIR do następujących poddziałań:
  • 3.2.1 Badania na rynek – 50 mln euro EFRR,
  • 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – 50 mln euro EFRR,
  • 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand – 45 mln euro EFRR.
 • w opisie działania 5.1 uwzględniono m.in. zmiany związane z planowaną realizacją przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych o działaniach realizowanych w POIR.

W celu zachowania spójności dokumentów programowych POIR wprowadzono również adekwatne zmiany w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu (załącznik nr 2).

Ponadto w ramach aktualizacji SZOOP wprowadzono dodatkowo następujące zmiany:

 • realokacje środków w ramach działań 1.1, 1.2 oraz poddziałania 1.3.1 w celu zapewnienia środków na współfinansowanie projektów rekomendowanych do wsparcia,
 • zwiększenie alokacji działania 2.1 o 50 mln euro poprzez przesunięcie do tego działania środków zaoszczędzonych w ramach działania 2.3 POIR,
 • przesunięcie ponad 100 mln euro z poddziałania 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji do poddziałania 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • przesunięcie 230 tys. euro w ramach alokacji regionów lepiej rozwiniętych z działania 4.3 do poddziałania 4.1.4 w celu zapewnienia środków na wsparcie projektów rekomendowanych do dofinansowania,
 • uwzględnienie 2 typów projektów: pozakonkursowego oraz konkursowego w opisie działania 4.4.

Dodatkowo zaktualizowano informacje znajdujące się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych (załącznik nr 3):

 • wykreślenie projektu BRIdge VC,
 • zwiększenie wartości projektu BRIdge CVC,
 • aktualizacja wartości projektu Inno_Lab,
 • wykreślenie projektu Fundusz Pożyczkowy Innowacji,
 • zwiększenie wartości projektu Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Ponadto zaktualizowano katalog kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 40 o kryteria dla działania 2.5 Programy akceleracyjne, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący 23 maja 2018 r.

Zaktualizowana wersja SZOOP dostępna jest w zakładce Prawo i dokumenty.