Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 6.07.2018

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR.

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR trwającego od 28 maja 2018 r. do 6 lipca 2018 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 109 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 823 096 564,76 zł, z czego kwota 58 720 425,78 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Wyniki naboru

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część II.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Weryfikacja warunków formalnych wszystkich złożonych  projektów została zakończona.

Lista projektów spełniających warunki formalne - cz. II. (XLS 34 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część I (stan na 2.08.2018 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco.

Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne.

Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 02.08.2018 r. (XLS 41 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 89 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym), przy czym wniosek o dofinansowanie wraz z agendą badawczą w formacie doc. lub docx., a Model finansowy oraz Zakres rzeczowo-finansowy w formacie xlsm. Ponadto, wniosek i agendę badawczą wraz z pozostałymi załącznikami (z wyłączeniem Modelu finansowego) należy zapisać w formacie pdf jako skany oryginalnych dokumentów. Do wersji elektronicznej wniosku należy załączyć w wersji papierowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy - Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie przygotowany zgodnie z ww. opisem należy złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na adres Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2.1/2018
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres
  • czytelną pieczątkę urzędu pocztowego zawierająca datę nadania przesyłki (nie dotyczy dostarczania osobistego do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 600 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787, z późn. zm.) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002413/O/D20172413.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 60 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 290 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 609 KB)

Załączniki do Regulaminu:

Inne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 964 KB)

Załączniki:

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 510 KB)

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (PDF 311 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001146.Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR (PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR  należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. (PDF 401 KB)

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla wnioskodawców, które odbyło się 21 maja 2018 r. w Warszawie

Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR (PDF 2 MB)

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie działania 2.1 PO IR (PDF 833 KB)

Agenda Badawcza w ramach działania 2.1 PO IR  (PDF 564 KB)

Model Finansowy w ramach działania 2.1 PO IR  (PDF 1 MB)