Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 6.07.2018

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR.

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR trwającego od 28 maja 2018 r. do 6 lipca 2018 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 109 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 823 096 564,76 zł, z czego kwota 58 720 425,78 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Wyniki naboru

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 31 grudnia 2018 r.

Departament Wsparcia Programów Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2018 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 28.05.2018 r. do 6.07.2018 r.).

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania została dokonana w zakresie następujących projektów, tj.

1) POIR.02.01.00-00-0069/18 Wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna, który w wyniku uznania protestu za zasadny został rekomendowany do wsparcia na kwotę dofinansowania 6.058.967,20 zł (poz. 25 listy),

2) POIR.02.01.00-00-0082/18 Wnioskodawcy Treko Laser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który w wyniku uznania protestu za zasadny został rekomendowany do wsparcia na kwotę dofinansowania 3.715. 784,30 zł (poz. 28 listy).

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania.  (PDF 598 KB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2018 w działaniu 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiana w liście projektów wybranych do wsparcia związana jest z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. tzw. rozporządzenie „Omnibus”. Zmiany dokonano w zakresie jednego projektu nr POIR.02.01.00-00-0028/18.Ponadto, dokonano korekty wartości projektów nr POIR.02.01.00-00-0004/18 i POIR.02.01.00-00-0031/18.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania   (PDF 596 KB)

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 22 listopada 2018 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2018 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków: 28 maja 2018 r. do 6 lipca 2018 r.)W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. tzw. rozporządzenie „Omnibus” dokonano zmiany w systemie wdrażania projektów generujących dochód. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 61 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013 nie ma konieczności stosowania metody stawek ryczałtowych w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną. Tym samym, zaistniała możliwość, aby kwota dofinansowania dla tych podmiotów nie była pomniejszona o zryczałtowaną stawkę dochodu (ustaloną dla działania 2.1 POIR na poziomie 20%) pod warunkiem, że przed podpisaniem umowy o dofinansowanie prace nad projektem nie zostały rozpoczęte.Zmiana dotyczy dziewięciu projektów wybranych do wsparcia, w których kwota wydatków kwalifikowanych i kwota dofinansowania tych projektów zostanie zwiększona o 20%, tj. o zryczałtowaną procentową stawkę dochodów w stosunku do wartości zatwierdzonych na liście ocenionych projektów z dnia 2 października 2018 r. Ponadto, dokonano zmiany technicznej tytułu projektu nr POIR.02.01.00-00-0057/18 realizowanego przez Przedsiębiorcę GISS Sp. z o.o.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania. (PDF 596 KB)

 

 

Informacja dotycząca aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie dla konkursu w ramach działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu w działaniu 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Zasadnicze zmiany w dokumencie dotyczą wprowadzenia rozwiązań dla przedsiębiorców m.in. w zakresie:

1. wdrażania projektów generujących dochód (w § 6 ust. 2 i 3 oraz w § 11 ust. 8 wzoru umowy usunięto postanowienia dotyczące pomniejszania kwoty dofinansowania o stawkę ryczałtową. Taka możliwość istnieje dla przedsiębiorców, którzy nie rozpoczęli projektów). Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE z 30.07.2018 r., nr L 193). Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 61 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013 nie ma konieczności stosowania metody stawek ryczałtowych w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną. Tym samym kwota wydatków kwalifikowanych i kwota dofinansowania nie jest pomniejszana o zryczałtowaną procentową stawkę dochodów ustaloną w ramach działania 2.1 POIR na poziomie 20% pod warunkiem, że realizacja projektu nie rozpoczęła się.

2. braku konieczności zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, w przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych działań projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem braku wpływu takiego przesunięcia na ustalony termin złożenia wniosku o płatność końcową (§ 17 ust. 2 i 3).

3. doprecyzowania w §  14 ust. 24 wzoru umowy, że  Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem (w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, do którego zobowiązany jest przechowywać dokumenty).

Aktualizacja wzoru umowy nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych w ramach naboru 2.1/1/2018 wniosków o dofinansowanie.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, nabór 2.1/1/2018 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów. (PDF 254 KB)

 

Lista projektów rekomendowanych (wybranych) do dofinansowania oraz lista projektów nierekomendowanych do wsparcia - zatwierdzona w dniu 2.10.2018 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.1/1/2018 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 28 maja 2018 r. – 6 lipca 2018 r.).

Lista projektów rekomendowanych (wybranych) do dofinansowania  (PDF 590 KB)

Lista projektów nierekomendowanych (niewybranych) do dofinansowania (PDF 221 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część II.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Weryfikacja warunków formalnych wszystkich złożonych  projektów została zakończona.

Lista projektów spełniających warunki formalne - cz. II. (XLS 34 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część I (stan na 2.08.2018 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco.

Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne.

Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 02.08.2018 r. (XLS 41 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 89 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym), przy czym wniosek o dofinansowanie wraz z agendą badawczą w formacie doc. lub docx., a Model finansowy oraz Zakres rzeczowo-finansowy w formacie xlsm. Ponadto, wniosek i agendę badawczą wraz z pozostałymi załącznikami (z wyłączeniem Modelu finansowego) należy zapisać w formacie pdf jako skany oryginalnych dokumentów. Do wersji elektronicznej wniosku należy załączyć w wersji papierowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy - Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie przygotowany zgodnie z ww. opisem należy złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na adres Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2.1/2018
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres
  • czytelną pieczątkę urzędu pocztowego zawierająca datę nadania przesyłki (nie dotyczy dostarczania osobistego do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 600 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787, z późn. zm.) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002413/O/D20172413.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 60 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 290 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 609 KB)

Załączniki do Regulaminu:

Inne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 964 KB)

Załączniki:

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca od 15.10.2018 r. (DOCX 100 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie  - wersja obowiązująca do 14.10.2018 r.(PDF 510 KB)

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (PDF 311 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001146.Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR (PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR  należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. (PDF 401 KB)

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla wnioskodawców, które odbyło się 21 maja 2018 r. w Warszawie

Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR (PDF 2 MB)

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie działania 2.1 PO IR (PDF 833 KB)

Agenda Badawcza w ramach działania 2.1 PO IR  (PDF 564 KB)

Model Finansowy w ramach działania 2.1 PO IR  (PDF 1 MB)