Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 14.12.2018

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:     

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;     
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;     
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;      
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

    Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zasady konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:        

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres:  konkurs111msp-finanse@ncbr.gov.pl
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: konkurs111msp@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: telefonu (0-22) 39 07 399 i (0-22) 45 67 507

Linki

Ogłoszenie o konkursie