Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 14.12.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:     

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;     
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;     
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;      
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

    Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:        

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres:  konkurs111msp-finanse@ncbr.gov.pl
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: konkurs111msp@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: telefonu (0-22) 39 07 399 i (0-22) 45 67 507

Linki

Ogłoszenie o konkursie