Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.2

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 26.04.2019

Poniżej zamieszczamy wyniki kolejnych rund V naboru w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru

Wyniki kolejnych rund:

Lista ocenionych projektów (PDF 215 KB) - runda 1 (od 8.10.2018 r. do 7.11.2018 r.)

Lista ocenionych projektów  (PDF 395 KB) - runda 2 [PO AKTUALIZACJI z 7.06.2019 r.] (od 8.11.2018 r. do 6.12.2018 r.)

- wersja archiwalna: Lista ocenionych projektów (PDF 213 KB) - runda 2 (od 8.11.2018 r. do 6.12.2018 r.)

Lista ocenionych projektów (PDF 398 KB) - runda 3 [PO AKTUALIZACJI z 1.08.2019 r.] (od 7.12.2018 r. do 24.01.2019 r.)

- wersja archiwalna: Lista ocenionych projektów (PDF 397 KB) - runda 3 (od 7.12.2018 r. do 24.01.2019 r.)

Lista ocenionych projektów (PDF 392 KB) - runda 4 (od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.)

Lista ocenionych projektów (PDF 399 KB) - runda 5 [PO AKTUALIZACJI z 15.10.2019 r.] (od 1.03.2019 r. do 10.04.2019 r.)

- wersja archiwalna: Lista ocenionych projektów (PDF 398 KB) - runda 5 (od 1.03.2019 r. do 10.04.2019 r.)

Lista ocenionych projektów  (PDF 431 KB) - runda 6 (od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r.)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 6 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 8.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);
 2. od 8.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);
 3. od 7.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3)
 4. od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);
 5. od 1.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);
 6. od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK.

Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
 2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

6 mln złotych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 mln złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest można wnieść na zasadach określonych w rozdziale 15 Procedura odwoławcza, art. 53- 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Protest wnoszony jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie BGK

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (PDF)