Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Zakończony 28.02.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 29 listopada 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową www.ncbr.gov.pl od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (do godz. 12:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  1. jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)
  2. jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Kryteria wyboru projektów

Link do naszej strony NCBR do zakładki POIR→Aktualne nabory → Poddziałanie 4.1.1 Strategiczna programy badawcze dla gospodarki →  Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPSlaskie-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPSlaskie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 140

Linki

link do strony www.ncbr.gov.pl