Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.05.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na dwie rundy trwające: 1) od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. 2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 4 marca do 31 maja 2019  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

1) jedna jednostka naukowa

oraz

2) jedno przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl 

2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (22) 39 07 393 i (22) 39 07 140

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne→  Konkurs_1/4.1.4/2019_Projekty aplikacyjne