Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 30.04.2019

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 10 października 2019 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2019 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków: 11.03.2019 r.-30.04.2019 r.).

Aktualizacja listy została dokonana w zakresie jednego projektu - nr POIR.02.01.00-00-0111/19 Przedsiębiorcy Radmor S.A., w którym uległa zmniejszeniu łączna punktacja z 18 na 17 pkt.

aktualizacja_listy_ocenionych_projektow (PDF 351 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych w ramach naboru 2.1/1/2019 wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z §10 ust. 7 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, nabór 2.1/1/2019 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów I nabór 2019 (DOCX 20 KB)

 

Lista projektów wybranych do wsparcia oraz lista projektów nierekomendowanych do wsparcia - zatwierdzona w dniu 19.07.2019 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.1/1/2019 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 11.03.2019 r. –30.04.2019 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 367 KB)

Lista projektów nierekomendowanych (niewybranych) do dofinansowania (PDF 283 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne - część II (13.06.2019 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Weryfikacja warunków formalnych wszystkich złożonych projektów została zakończona.

Lista_projektow_cz_II (XLS 40 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część I (23.05.2019 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne. Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 23.05.2019 r.

 Lista projektow (XLS 35 KB)

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR trwającego od 11 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 121 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 940 596 848,30 zł z czego kwota 14 404 500,78 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

 

Komunikat dotyczący aktualizacji modelu finansowego wraz z instrukcją jego wypełnienia

W związku z zapytaniami Wnioskodawców dotyczącymi sposobu obliczania amortyzacji dla środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 tys. zł dokonano aktualizacji modelu finansowego i instrukcji wypełnienia modelu finansowego.

Powyższa aktualizacja obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

Komunikat dotyczący zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR.

Zmiany w nowej wersji Instrukcji dotyczą w szczególności:

- zmiany w nazwie pola 167, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na „Własność intelektualna niezbędna do realizacji zaplanowanych w agendzie prac B+R” – zmiana wprowadzona na str. 26 Instrukcji

- ujednolicenia zapisów dotyczących dopuszczalnych form zatrudnienia nowych pracowników B+R z zapisami w kryterium "Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R"– zmiana wprowadzona na str. 27 Instrukcji

- ujednolicenia w ramach Instrukcji zapisu dot. intensywności wsparcia w przypadku projektów realizowanych w kilku województwach – zmiana wprowadzona na str. 35 Instrukcji

Powyższe aktualizacja ma na celu wykluczenie rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji konkursowej i obowiązuje od 5 marca 2019 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym) w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Schemat złożenia wniosku o dofinansowanie (PDF 263 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 600 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/181/1) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 400  000 000,00 PLN, w tym 50 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 350 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 611 KB) 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich oceny (PDF 600 KB)

Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (XLSM 631 KB) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB) (wersja archiwalna: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) (PDF 3 MB)

Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 601 KB)

Zał. nr 4 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie (PDF 289 KB)

Zał. nr 5 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (PDF 733 KB)

Zał. nr 6 Wykaz sektorów strategicznych (branż kluczowych) na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (PDF 177 KB)

Zał. nr 7 Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym (DOCX 64 KB)

Zał. nr 8 Zasady oceny finansowej w ramach kryterium: Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów  (PDF 307 KB)

Zał. nr 9 Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową (DOCX 60 KB)

 

Inne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (XLSM 631 KB)

Załączniki

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 601 KB)

Lista dokumentów do umowy (PDF 289 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prezentacja_2_1_POIR (PDF 2 MB)Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001431/U/D20181431Lj.pdf  oraz w §12 Regulaminu Konkursu.Prezentacja - działanie 2.1 POIR

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01.

Najczęściej zadawane pytania -cz. I (PDF 291 KB)

Najczęściej zadawane pytania -cz.II  (PDF 422 KB)

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla wnioskodawców, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Prezentacja działanie 2.1 POIR    (PDF 2 MB)

Prezentacja zmiany kryteriów (PDF 824 KB)

Prezentacja Agenda Badawcza  (PDF 643 KB)

Prezentacja Kryteria Finansowe (PDF 1011 KB)