Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.04.2019 do 07.06.2019

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 8 kwietnia 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 8 kwietnia 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum (do 5 podmiotów), w którego skład wchodzi co najmniej:

  1. jedno przedsiębiorstwo oraz
  2. jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 750 tys. PLN.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:      

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPDolnoslaskie-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPDolnoslaskie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonów: (0-22) 39 07 451 oraz (0-22) 39 07 385.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→POIR→ Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki → Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj.  Dolnośląskim