Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 14.10.2019

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 26 września 2019 r. – 14 października 2019 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-0184/19 Wnioskodawcy: RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k., który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – stan na 2 kwietnia 2020 r. (PDF 66 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów nierekomendowanych do wsparcia - zatwierdzona w dniu 20.12.2019 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.1/2/2019 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 26.09.2019 r. – 14.10.2019 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 170 KB)

Lista projektów nierekomendowanych (niewybranych) do dofinansowania (PDF 131 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych w ramach naboru 2.1/2/2019 wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z §10 ust. 7 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, nabór 2.1/2/2019 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów II nabór 2019 (PDF 130 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część II (19.11.2019 r.)

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Weryfikacja warunków formalnych wszystkich złożonych projektów została zakończona. 

Lista_projektow_spelniajacych_warunki_formalne_cz_II (XLS 38 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część I (28.10.2019 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne. 

Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 28.10.2019 r.

Lista_projektow_spelniajacych_warunki_formalne (XLS 37 KB)

 

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR trwającego od 26 września 2019 r. do dnia 14 października 2019 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 80 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 500 155 586,70 zł z czego kwota 39 649 398,53 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. 

 

Informacja dotycząca aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie dla konkursu w ramach działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" POIR

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu w działaniu 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" POIR. Zmiana w dokumencie dotyczy odniesienia w § 18 ust. 4 umowy do właściwego paragrafu rozporządzenia w sprawie zaliczek - z „…z form określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia…”, na: „…z form określonych w § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia…”. 

Aktualizacja wzoru umowy nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

wzor_umowy_o_dofinansowanie_aktualizacja  (DOCX 98 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym) w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Jak poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie (PDF 56 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 600 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/181/1) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350  000 000,00 PLN, w tym 50 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 300 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu 2.1 POIR (PDF 616 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów 2.1 (PDF 600 KB)

Zał. nr 2 Wniosek o dofinansowanie 2.1 POIR (XLSM 656 KB) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Zał. nr 3 Wzor_umowy_o_dofinansowanie_aktualizacja (DOCX 98 KB) (Zał. nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 228 KB) - wersja archiwalna)

Zał. nr 4 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie (PDF 314 KB)

Zał. nr 5 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (PDF 733 KB)

Zał. nr 6 Wykaz sektorów strategicznych (branż kluczowych) na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (PDF 202 KB)

Zał. nr 7 Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym (DOCX 65 KB)

Zał. nr 8 Zasady oceny finansowej w ramach kryterium: Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów  (PDF 282 KB)

Zał. nr 9 Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową (DOCX 60 KB)

 

Inne dokumenty:

Wspólna lista wskaźników kluczowych (PDF 4 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (PDF 276 KB)

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji (PDF 3 MB)

Poradnik dla użytkowników dot. definicji MSP (PDF 821 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie 2.1 POIR (XLSM 656 KB)

Załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 85 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 79 KB)

Model finansowy (XLSM 857 KB)

Instrukcja wypełniania Modelu finansowego  (PDF 521 KB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 887 KB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (DOC 319 KB)

Wzór agendy badawczej (DOC 912 KB)

Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową (DOCX 60 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie 2.1 POIR (PDF 228 KB)

Lista dokumentów do umowy (PDF 314 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001431/U/D20181431Lj.pdf  oraz w §12 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania (PDF 226 KB)

Linki

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-inteligentny-rozwoj-dokument/

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/