Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.01.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na dwie rundy trwające: 1) od 30 września do 29 listopada 2019 r. (do godz. 12:00); 2) od 29 listopada (od godz. 12:00) do 29 stycznia 2020 r. (do godz. 12:00)

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR(link do systemu – aktywny od 30 września 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 30 września do 29 stycznia 2020  r. (do godz. 16:00). 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)oraz
  • jedna jednostka naukowa

Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo w konsorcjum musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze Województwa Śląskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, któreo bejmują badania przemysłowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  1. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.
  2. Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPSlaskie-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPSlaskie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07  385, (0-22) 39 07 210 oraz (0-22) 39 07 451

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→POIR→ Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki → Konkurs_2/4.1.1/2019_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim