Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.01.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na dwie rundy trwające: 1) od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r.; 2) od 17 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (do godz. 16:00)

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 15 listopada 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 15 listopada do 31 stycznia 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)
  • oraz jedna jednostka naukowa

Przynajmniej jeden podmiot w konsorcjum musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze Województwa Lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które obejmują badania przemysłowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.
  • Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:   

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPLubleskie-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPLubelskie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07  385 oraz (0-22) 39 07 584

Linki

Fundusze europejskie→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki → Konkurs 3/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”.