Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka", Inteligentny Rozwój

Zakończony 22.06.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.  Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające: • od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda); • od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (II runda); • od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (III runda); • od 19 maja do 22 czerwca 2020 r. (IV runda).

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 7 lutego 2020 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 7 lutego do 22 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:

 • rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 299 598 681,20 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1)         w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,

2)        w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs111@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory →  Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →   Konkurs 1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka