Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Zakończony 30.09.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na 7 rund trwających: 1) od 14 lutego do 31 marca 2020 r.; 2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.; 3) od 1 maja do 31 maja 2020 r.; 4) od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r.; 5) od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.; 6) od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.; 7) od 1 września do 30 września 2020 r., do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 14 lutego 2020 r.)

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR.

Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 14 lutego do 30 września 2020 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

1)      obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

2)      zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

3)      otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 PLN (projekty realizowane poza województwem mazowieckim

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1)    w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres: konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl

2)    w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (0-22) 39 07 210 oraz (0-22) 39 07 385.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory →  Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →  Konkurs_2/1.1.1/2019_Seal of Excellence