Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.2

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Zakończony 15.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 120 dni od zamknięcia naboru wniosków, informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia przekazana zostanie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej IW.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji papierowej i elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji papierowej i elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.).Projekt musi być wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.  

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujący Wnioskodawcy:

  • Instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.),
  • Instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.),
  • Międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
  • Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Publiczna uczelnia akademicka, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
  • Inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  • Spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
  • Konsorcjum.Konsorcjum może składać się z podmiotów, o których mowa w pkt od 1) do 8). W skład konsorcjum może wchodzić również przedsiębiorca wnoszący wkład do projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.) , oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajduja się na stronie www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Max. 85%
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi  1 125 379 519,00 zł w  ramach alokacji dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl 

Linki

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html