Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

ZMIANA TERMINU: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 30.06.2020

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 25 marca 2021 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 14 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektów o nr:
- POIR.02.01.00-00-0009/20 Wnioskodawcy: JMP Polska Sp. z o.o. Sp. K.,
- POIR.02.01.00-00-0099/20 Wnioskodawcy: STOLL POLSKA Sp. z o.o.,
- POIR.02.01.00-00-0102/20 Wnioskodawcy: Simfabric S.A.,
które zostały rekomendowane do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od negatywnej oceny merytorycznej.
Ponadto w związku ze zmianą statusu przedsiębiorstwa ze średniego na inny niż MSP w wyniku ponownej oceny projektu w zakresie wybranych kryteriów uaktualniono dane w zakresie projektu nr POIR.02.01.00-00-0073/20.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – stan na 25 marca 2021 r. (PDF 590 KB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 1 lutego 2021 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 14 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-0023/20 Wnioskodawcy: Tabor Dębica Sp. z o.o., który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – stan na 1 lutego 2021 r. (PDF 589 KB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 8 grudnia 2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 14 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-0006/20 Wnioskodawcy: Ponar Wadowice S.A., który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – stan na 8 grudnia 2020 r. (PDF 587 KB)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów nierekomendowanych do wsparcia - zatwierdzona w dniu 30.09.2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 1/2.1/2020 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 14.04.2020 r. – 30.06.2020 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 285 KB)

Lista projektów nierekomendowanych (niewybranych) do dofinansowania (PDF 585 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych w ramach naboru 1/2.1/2020 wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z §10 ust. 7 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, nabór 1/2.1/2020 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów I nabór 2020 (PDF 99 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów – część II  - stan na 25.08.2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwojuprzedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco.Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne. 

Lista projektów spełniających warunki formalne – część II - stan na 25.08.2020 r.

Lista projeków spełniających warunki formalne cz. II stan na dzień 25.08.2020 (PDF 28 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów – część I - stan na 27.07.2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, konkurs 1/2.1/2020. Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne.

Lista projektów spełniających warunki formalne – część I - stan na 27.07.2020 r. 

lista projektów spełniających warunki formalne stan na dzień 27.07.2020 r..pdf (PDF 402 KB)

 

Zmiana zapisów w Regulaminie Konkursu dotycząca wydłużenia terminu na uzupełnianie lub poprawę braków w zakresie warunków formalnych

W związku z trwającą pandemią COVID-19 w par. 8 ust. 8 Regulaminu Konkursu wprowadzono zapisy wynikające z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694). Na mocy ww. ustawy wprowadzono możliwość wydłużenia do 14 dni termin na uzupełnienie lub poprawę braków w zakresie warunków formalnych. Warunkiem wydłużenia terminu do14 dni jest złożenie przez wnioskodawcę uzasadnionego wniosku o zmianę terminu na uzupełnienie lub poprawę błędów formalnych.

Wprowadzona zmiana odnosi się do wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w konkursie i nie skutkuje nierównym traktowaniem.

Regulamin Konkursu 1/2.1/2020 (PDF 340 KB)

 

Zmiana zapisów w Regulaminie Konkursu dotycząca składania wniosków o dofinansowanie

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i celem efektywnego aplikowania o środki finansowe z działania 2.1 POIR w par. 6 Regulaminu Konkursu wprowadzono zapisy wynikające z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694). W sytuacji gdy z przyczyn wynikających z pandemii COVID-19 złożenie przez Wnioskodawcę do dnia 30 czerwca br. wniosku o dofinansowanie jest niemożliwe, Wnioskodawca może zwrócić się do IZ z wnioskiem o przedłużenie terminu na jego złożenie. Po wyrażeniu zgody przez IZ wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.

Wprowadzona zmiana obowiązuje od 25 czerwca 2020 r. i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin Konkursu nabór 1 2020 (PDF 266 KB)

Opis zmian w Regulaminie Konkursu 1_2.1_2020 (PDF 54 KB)

 

Zmiana zapisów kryterium fakultatywnego: „W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi” w celu ułatwienia przedsiębiorcom aplikowania o wsparcie

Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID -19, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dla projektów na tworzenie lub rozwój centrów badawczo - rozwojowych wprowadzono kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców w opisie kryterium fakultatywnego pn. „W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi”. W opisie kryterium dodano informację, zgodnie z którą dopuszcza się potwierdzenie/udokumentowanie współpracy z jednostkami naukowymi na podstawie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami lub na podstawie projektów umów, z których wyraźnie wynikać będą formy współpracy. Wnioskodawca zobligowany będzie do przedłożenia najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokumentu (tj. umowa współpracy) potwierdzającego współpracę z jednostkami naukowymi, tożsamego w treści z tym co było przedłożone na ocenie w zakresie stron i form współpracy.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich przedsiębiorców aplikujących o wsparcie i nie skutkuje nierównym traktowaniem przedsiębiorców.Zmiana zaznaczona jest kolorem żółtym.Kryteria wyboru projektów:

Zmienione Kryteria wyboru projektów w zakresie udokumentowania współpracy z jednostkami naukowymi (PDF 1 MB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym – nie należy przedkładać papierowej wersji wniosku), w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Schemat złożenia wniosku (PDF 537 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 778 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) dostępnym na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000181 w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 35 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Konkursu 1/2.1/2020 (PDF 340 KB)  (wersje archiwalne: Regulamin Konkursu nabór 1 2020 (PDF 266 KB), Regulamin Konkursu nabór 1 2020 (PDF 774 KB), Regulamin_Konkursu_nabor_1_2020) (PDF 556 KB))

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Zal_1_Zmienione Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB) (wersja archiwalna: Zal_1_Kryteria_wyboru_projektow) (PDF 778 KB)

Zal_2_wzor_wniosku (XLSM 568 KB) wraz z instrukcją wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Zal_2_wzor_wniosku_dostepnosc_cyfrowa (XLSX 525 KB)

Zal_3_wzor_umowy_o_dofinansowanie (DOCX 129 KB)

Zal_4_lista_dokumentow_do_umowy (PDF 258 KB)

Zal_5_Wykaz_KIS (PDF 815 KB)

Zal_6_Wykaz_sektorow_strategicznych (PDF 226 KB)

Zał. nr 7 Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym (DOCX 63 KB) (wersja archiwalna: Oswiadczenie_o_zgodnosci_wersji_wniosku_o_dofinansowanie_i_zalacznikow_ze_stanem_faktycznym_i_prawnym (DOCX 61 KB)

Zał. nr 8 Zasady oceny finansowej (PDF 617 KB) (wersja archiwalna: Zasady_oceny_finansowej) (PDF 450 KB)

Zal_9_Upowaznienie_dla_banku_do_przekazania_informacji_objetych_tajemnica_bankowa (DOCX 59 KB)

Inne dokumenty:

Syntetyczny opis najważniejszych zmian w dokumentacji konkursowej (PDF 531 KB)

Wspólna lista wskaźników kluczowych   (PDF 4 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji  (PDF 298 KB)

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji  (PDF 3 MB)

Poradnik dla użytkowników dot. definicji MSP  (PDF 821 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzor_wniosku (XLSM 568 KB)

Wzor_wniosku_dostepnosc_cyfrowa  (XLSX 525 KB)

Załączniki do wniosku:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie   (XLSX 85 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   (XLSX 79 KB)

Model finansowy   (XLSM 857 KB)

Instrukcja wypełniania Modelu finansowego  (PDF 350 KB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  (DOCX 77 KB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  (DOC 319 KB)

Wzór agendy badawczej  (DOCX 79 KB)

Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (DOCX 59 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzor_umowy_o_dofinansowanie  (DOCX 129 KB)

Lista dokumentów do umowy   (PDF 258 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001431/U/D20181431Lj.pdf oraz w  §12 Regulaminem Konkursu.

Pytania i odpowiedzi


 Kluczowe pytania i odpowiedzi - 2.1 POIR_1_2020 (PDF 619 KB)

 Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01 lub pod numery telefonów: (22)273 83 72, (22)273 83 50, (22)273 83 64, (22)273 80 76, (22)273 83 79, (22)273 81 11, (22)273 81 24.

Linki

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-inteligentny-rozwoj-dokument/

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/