Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.05.2020 do 31.12.2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na trzy rundy trwające:od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.;od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.;od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR(link do systemu – aktywny od 6 maja 2020 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 6 maja do 31 grudnia 2020  r. (do godz. 12:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:
a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
c) dotyczą co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Link do strony NCBR 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:    
 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;    
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000 PLN:    

 • 75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
 • 125 mln PLN  z alokacji dla pozostałych województw.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,
 2. w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 512 260 334, 515 061 515, 518 338 512

Linki

Link do strony NCBR