Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.2

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 5.01.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie w terminie: od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 • od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);
 • od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);
 • od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
 • od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
 • od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
 • od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
 • od 01.12.2020 r. do 05.01.2020 r., godz. 15:00 (runda 7).

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK.

Sposób złożenia oświadczenia określony został w §6 Regulaminu Konkursu.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1402 z późn. zm.) Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych 
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w Regulaminie konkursu oraz odrębnych przepisów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Pozostała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce "Dokumentacja konkursowa". 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest można wnieść na zasadach określonych w rozdziale 15 Procedura odwoławcza, art. 53- 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Protest wnoszony jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Linki

Krajowe Inteligentne Specjalizacje