Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.07.2020 do 31.07.2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4  „Projekty aplikacyjne”,  IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 1 lipca 2020 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link)
od 1 lipca do 31 lipca 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

  1. jedna jednostka naukowa oraz
  2. jedno przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a) obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Link do strony NCBR do zakładki Fundusze europejskie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne→  Konkurs_1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl 
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 515 061 545, 517 149 464 

Linki

Link do strony NCBR do zakładki http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne→  Konkurs1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne.