Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.4

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, na podstawie listy cząstkowej ocenionych projektów zawierającej wynik oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie, złożonych w tej samej dacie (dzień lub okres kilku następujących po sobie dni).

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Do naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitety Monitorujące, stanowiące:

  • załącznik nr 1 do Regulaminu naboru dla działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • załącznik nr 2 do Regulaminu naboru dla działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowyProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 400 000 000,00 zł
  • zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim - 1 600 000 000,00 zł
  • zlokalizowanych w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurski: 500 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu naboru i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na tryb nadzwyczajny naboru nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie (FAQ) znajdują się na stronie naboru. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie naboru. Wyjaśnień dotyczących naboru udziela Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.