Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

ZMIANA TERMINU: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój

Zakończony 25.02.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

45 dni od dnia zamknięcia naboru w danej rundzie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące przygotowanie koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych do świadczenia nowej usługi lub usług oferowanych w szczególności członkom klastra. Wspierany będzie rozwój usług w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju w oparciu o klastry, w tym w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowanie można otrzymać min. na koszty administracyjne w tym wynagrodzenia, koszty inwestycyjne przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej (nabycie robót i materiałów budowalnych, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych) oraz koszty dotyczące usług doradczych, nabycia certyfikatów zarzadzania jakością lub certyfikatów branżowych .

Kryteria wyboru projektów

Do poddziałania 2.3.7 PO IR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Kryteria dostępne są na stronie internetowej dotyczącej poddziałania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  1. w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. w zakresie pomocy inwestycyjnej dla koordynatora klastra:
    • w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego – do 55% kosztów kwalifikowalnych,
    • w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie – do 65% kosztów kwalifikowalnych;
  3. w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 18 000 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 47 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela infolinia PARP odpowiadając na zapytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 801 332 202.