Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.5

2.5 Programy Akceleracyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 9.12.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 90 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których akceleratory:

  • będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce;
  • przy udziale Odbiorców technologii i Inwestorów realizować będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla tych startupów pochodzących z zagranicy, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia/pozyskania kapitału,
  • udzielać będą pomocy publicznej startupom (granty w formie pieniężnej) celem wsparcia ich działań.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu – nie określono.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:Wynosi 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym:  

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 750 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 56 250 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PARP

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.