Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.3

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.03.2021

Wyniki naboru

Wyniki konkursu

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Do poddziałania 3.3.3 POIR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,   

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

- do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 000 000,00 zł

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202

Linki

Strona poddziałania.