Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.08.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie projektu okres może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 1 czerwca 2017 r.  

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • wyłącznie MSP,
  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach I osi PO IR (jako: beneficjenci indywidualni, liderzy konsorcjów, konsorcjanci, wehikuły inwestycyjne, który otrzymał bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa) oraz
  • które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach Projektu systemowego „BRIdge Alfa”, realizowanego w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (jako: wehikuły inwestycyjne, które otrzymały bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 500 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów zł).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy konkurs111msp-finanse3s@ncbr.gov.pl,
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy konkurs111msp3s@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (0-22) 39 07 442.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/