Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 7.07.2017

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR trwającego od 3 kwietnia do 7 lipca 2017 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 200 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 565 166 850,33 zł, z czego kwota 361 756 685,43 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Wyniki naboru 1.02.2018

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona 1 lutego 2018 r.

Departament Wsparcia Programów Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2017 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8 maja 2017 r. – 7 lipca 2017 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-0003/17 Wnioskodawcy: CCC S.A., który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – stan na 1 lutego 2018 r. (XLS 2 MB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z §10 Regulaminu Konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład KOP (DOC 81 KB) 

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 11 stycznia 2018 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8 maja 2017 r. – 7 lipca 2017 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-0070/17 Wnioskodawcy: Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A., który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej oraz projektu o nr POIR.02.01.00-00-0122/17 Wnioskodawcy: Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony, który został przywrócony do oceny formalnej i w wyniku oceny merytorycznej rekomendowany do wsparcia.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 2 MB) – stan na 11.01.2018 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część VII (21.12.2017 r.)

W związku z przywróceniem projektu nr POIR.02.01.00-00-0122/17 do oceny formalnej i pozytywnym jej wynikiem przedmiotowy projekt został zostały skierowany do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej (XLS 31 KB) - stan na 21.12.2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 15.12.2017 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8 maja 2017 r. – 7 lipca 2017 r.) w zakresie projektu nr POIR.02.01.00-00-0157/17 Przedsiębiorcy Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o., w którym dokonano zmniejszenia łącznej kwoty dofinansowania projektu w związku z obniżeniem dofinansowania w ramach pomocy de minimis.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 2 MB) – stan na 15.12.2017 r.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 20.10.2017 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8 maja 2017 r. – 7 lipca 2017 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 2 MB) - stan na 20 października 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część VI (12.10.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Ocena formalna została zakończona.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 34 KB) - stan na 12 października 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część V (3.10.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 40 KB) - stan na 3 października 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część IV (21.09.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 37 KB) - stan na 21 września 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część III (18.09.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 39 KB) - stan na 18 września 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część II (13.09.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej  (XLS 37 KB) - stan na 13 września 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część I (1.09.2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 26 KB) - stan na 1 września 2017 r.  

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym tj.: na płycie CD), przy czym wniosek o dofinansowanie wraz z agendą badawczą w formacie doc. lub docx., a Model finansowy w formacie xlsm.

Ponadto, wniosek i agendę badawczą wraz z pozostałymi załącznikami (z wyłączeniem Modelu finansowego) należy zapisać w formacie pdf jako skany oryginalnych dokumentów. Do wersji elektronicznej wniosku należy załączyć w wersji papierowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy - Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie przygotowany zgodnie z ww. opisem należy złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na adres Ministerstwa Rozwoju lub złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2017
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres
  • czytelną pieczątkę urzędu pocztowego zawierająca datę nadania przesyłki (nie dotyczy dostarczania osobistego do Kancelarii Ogólnej IOK). Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 580 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym 87 570 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 812 430 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 

Wersja aktualna

Wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu (22) 693 56 06 (sekretariat).