Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 19.01.2018

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój (PO IR)

W związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PO IR trwającego od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. uprzejmie informujemy, że w ramach ww. naboru przedsiębiorcy złożyli 108 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 949 122 685,32 zł, z czego kwota 37 059 123,52 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Wyniki naboru 4.04.2018

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 11 czerwca 2018 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków: 20 listopada 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektów nr:

  • POIR.02.01.00.00-0206/17 firmy KP Labs Sp. z o.o.,
  • POIR.02.01.00-00-0246/17 firmy Nano Games Sp. z o.o.,
  • POIR.02.01.00-00-0273/17 firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Projektowe "Inmet" Sp. z o.o.,

w których zmieniono status przedsiębiorstwa.

Ponadto, w projekcie nr POIR.02.01.00-00-0297/17 złożonym przez firmę MASTERPROFI Sp. z o.o. oraz projekcie nr POIR.02.01.00-00-0296/17 Laboratorium Naturella Sp. z o. o. dokonano aktualizacji rekomendowanej kwoty dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 2 MB) – zatwierdzona 11.06.2018 r.

 

Lista projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje listę projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków: 20 listopada 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.). 

Lista projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania (PDF 204 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, konkurs 2/2.1/2017 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 255 KB)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona 4.04.2018 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków: 20 listopada 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 2 MB) - stan na 4.04.2018 r.

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część III (26.02.2018 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Numery projektów są przekazywane Wnioskodawcy korespondencyjnie.

Lista projektów spełniających warunki formalne (ostatnia) (XLS 57 KB) - stan na 26.02.2018 r.

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część II (12.02.2018 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Numery projektów są przekazywane Wnioskodawcy korespondencyjnie. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne. 

Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 12 lutego 2018 roku  (XLS 58 KB)

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów - część I (5 lutego 2018 r.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne.

Lista projektów spełniających warunki formalne - stan na 5 lutego 2018 r. (XLS 39 KB)

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 75 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym), przy czym wniosek o dofinansowanie wraz z agendą badawczą w formacie doc. lub docx., a Model finansowy w formacie xlsm. Ponadto, wniosek i agendę badawczą wraz z pozostałymi załącznikami (z wyłączeniem Modelu finansowego) należy zapisać w formacie pdf jako skany oryginalnych dokumentów. Do wersji elektronicznej wniosku należy załączyć w wersji papierowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy - Oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym, i prawnym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie przygotowany zgodnie z ww. opisem należy złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na adres Ministerstwa Rozwoju lub złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15.

Koperta zawierająca wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 2/2017
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres
  • czytelną pieczątkę urzędu pocztowego zawierająca datę nadania przesyłki (nie dotyczy dostarczania osobistego do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PDF 600 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10% do 70%), pomoc na prace rozwojowe (od 25% do 45%), pomoc de minimis (od 25% do 45%).

Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460  000 000,00 złotych, w tym 45 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22) 273 81 01.

Najczęściej zadawane pytania (PDF 384 KB)