Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 13.05.2016

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 8 września 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju prezentuje zaktualizowaną 8 września 2017 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie jednego projektu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja 8.09.2017 r.  (XLS 2 MB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 20 lutego 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną 20 lutego 2017 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie pięciu projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja 20.02.2017 r. (XLS 2 MB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 14 lutego 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną 14 lutego 2017 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie jednego projektu, który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja 14.02.2017 (XLS 2 MB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 2 lutego 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną w dniu 02.02.2017 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie trzech projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja 2.02.2017 (XLS 2 MB)

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 5 stycznia 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną w dniu 05.01.2017 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie jednego projektu, który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja 05.1.2017 r. (XLS 2 MB)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona 10 października 2016 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona w dniu 10 października 2016 r. (XLS 2 MB)

 

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, zgodnie z § 10 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów. 

Skład Komisji Oceny Projektów (XLSX 14 KB)

 

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój, nabór 2.1/1/2016, ogłoszony 29.01.2016 r. (data przyjmowania wniosków 1.03.2016 r. – 13.05.2016 r.).

Przedmiotowa lista może podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf oraz Model finansowy w formacie xlsm) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście do Kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 1/2016

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.   

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.     

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój. Kryteria wyboru projektów (PDF 487 KB)

 

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.787) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 1 000 000 000 zł, w tym 89 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 911 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

  • Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)
    • Administratorem danych osobowych zwartych we wniosku o dofinansowanie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy placu Trzech Krzyży 3/5, a dane osobowe przetwarzane są w celu oceny wniosku o dofinansowanie, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania POIR.

  • Instrukcja wypełniania wniosku  (DOC 1023 KB)
  • Opis kryterium finansowego do Modelu finansowego (DOCX 55 KB) 
  • Model finansowy (RAR 690 KB)
  • Instrukcja wypełniania modelu finansowego  (PDF 19 MB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Aktualna wersja umowy:

Wzór umowy o dofinansowanie 

Poprzednie wersje:

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) dostępnym na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001146

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu - Sekretariat: (22) 693 56 06.

Poniżej pytania i odpowiedzi pomocne przy składniu wnioksów o dofinansowanie w ramach PO IR.

Pytania i odpowiedzi (PDF 1 MB)