Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Zakończony 28.02.2018

Wyniki naboru 31.05.2018

Wyniki naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach każdego etapu konkursu.W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia danego etapu konkursu, PARP publikuje na stronie internetowej PARP oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć  wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: dla usług proinnowacyjnych:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej do 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 40 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa

www.poir.parp.gov.pl