Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Zakończony 28.12.2017

Wyniki naboru

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym okresie, ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełniania kryteriów wyboru projektów. Konkurs podzielony jest na cztery etapy: I etap – od 16 maja do 30 czerwca 2017 roku; II etap – od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku; III etap – od 1 września do 31 października 2017 roku; IV etap – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) listy projektów ocenionych w ramach każdego etapu konkursu, w tym ostatniego etapu konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator Wniosków dla działania 2.3.4 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. od 16 maja 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury Regulamin konkursu odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93.

Linki

www.poir.parp.gov.pl