Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.4

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój

Zakończony 25.04.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Rozstrzygnięcie naboru następuje poprzez zatwierdzenie listy rankingowej aplikacji ocenionych w ramach naboru. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 40 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju,
Departament Innowacji,
Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariatDIN@mr.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych oraz która:

a) nie działa w celu osiągnięcia zysku i przeznacza zysk na cele statutowe albo działa dla zysku, ale przeznacza zysk na cele statutowe, oraz której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków, zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, albo

b) jest jednostką sektora finansów publicznych albo

c) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 

Wnioskodawcą może być również konsorcjum ww. osób prawnych obejmujące nie więcej niż 4 podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

  1. organizację naboru i oceny pomysłów zgłaszanych do Programu Dobry Pomysł wyłącznie przez osoby fizyczne oraz rozliczanie i monitorowanie;
  2. koszty usług doradczych związanych ze świadczeniem usług dla Pomysłodawców;
  3. koszty wynajmu aparatury, certyfikacji;
  4. koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji Programu Dobry Pomysł, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej;
  5. działania informacyjno-promocyjne Programu Dobry Pomysł.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny (PDF 245 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom finansowania dla kosztów związanych z organizacją naboru i oceną pomysłów oraz rozliczaniem i monitorowaniem wynosi 90%, natomiast dla pozostałych wydatków kwalifikowanych – 100%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Pilotażu Dobry Pomysł (PDF 466 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór aplikacji (DOCX 744 KB)

Załączniki:

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy (PDF 437 KB)

Wzór umowy konsorcjum (PDF 430 KB)

Załączniki:

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariatDIN@mr.gov.pl wpisując w tytułu „pytanie – 2.4.1 PO IR, Dobry Pomysł”.