Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.1

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.03.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru 30.06.2016

Lisa projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru muszą zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. 

W ramach konkursu Beneficjent otrzymuje dofinansowanie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów:

- w przypadku regulowanego rynku GPW:

procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska. 

- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy. 

- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst: raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta). 

- w przypadku zagranicznego rynku regulowanego:a. dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR, dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:  zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł,  zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu- obowiązuje od dnia 17.06.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93

Linki

www.poir.parp.gov.pl

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Kryteria wyboru projektów

Generator Wniosków