Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucje realizujące Program

W realizacji programu uczestniczy wiele instytucji. Instytucja Zarządzająca może powierzyć zadania Instytucjom Pośredniczącym, a te – Instytucjom Wdrażającym. W porozumieniach pomiędzy instytucjami określony jest zakres zadań i kompetencji. W Programie Inteligentny Rozwój (POIR) realizowane są projekty m.in. z zakresu: wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez przedsiębiorstwa i wdrożeń wyników tych prac; wsparcia otoczenia przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R; inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa; wsparcia kapitałowego nowo powstałych firm a także rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Inteligentny Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje Instytucji Zarządzającej są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania samego programu, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Zadania Instytucji Zarządzającej programem reguluje Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Należą do nich:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
 2. Wybór projektów do dofinansowania
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego
 6. Pełnienie funkcji certyfikującej
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów
 8. Nakładanie korekt finansowych Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności:
  1. Wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek
  2. Wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań
  3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w pkt. a i b wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo wdrażającą
 9. Ewaluacja programu operacyjnego
 10. Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego
 11. Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja

Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR)
tel. 22 273 81 01, fax 22 273 89 21
e-mail: sekretariatDIR@mfipr.gov.plpoir@mfipr.gov.pl

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących. Powołując je, przekazuje część zadań i obarcza odpowiedzialnością za ich realizację, nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

W przypadku PO IR funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla osi 1 i 4), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla poddziałań: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 3.1.5, 3.2.1 oraz 3.3.3 PO IR) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (dla poddziałania 3.2.2 PO IR).

Kompetencje:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • zatwierdzanie procedur Instytucji Wdrażających,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów oraz kontroli systemowych w Instytucjach Wdrażających i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych priorytetów programem,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Instytucje Wdrażające

Instytucja Pośrednicząca może, ale nie musi, zajmować się bezpośrednią obsługą przyznawania wsparcia, kontaktem z jego beneficjentami czy kontrolą realizacji projektów. Te funkcje może przekazać Instytucji Wdrażającej. Funkcję Instytucji Wdrażającej mogą pełnić na przykład agencje rozwoju przedsiębiorczości czy rozwoju regionalnego.

W przypadku PO IR funkcję Instytucji Wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (działanie 4.4).

Kompetencje:

 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie od beneficjentów,
 • dokonywanie wyboru projektów do współfinansowania i podpisywanie umów z beneficjentami,
 • przedkładanie informacji na temat wydatków do Instytucji Pośredniczących,
 • monitorowanie realizacji poszczególnych projektów,
 • weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów (m.in. poprzez kontrole w siedzibie beneficjenta),
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań jej powierzonych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów przez 3 lata od daty zamknięcia programu.