Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje monitorująco-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Inteligentny Rozwój (IZ POIR). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej POIR, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POIR, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POIR, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIR;
 • propozycje Instytucji Zarządzającej POIR dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. współpracy nauki i biznesu czy działalności instytucji otoczenia biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Dokumenty archiwalne

Skład Komitetu Monitorującego

Co najmniej jedną trzecią członków stanowią łącznie przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, co zapewni wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Lista aktualna

Lista uczestników (PDF 255 KB)

Listy archiwalne

Dane kontaktowe

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 273 80 84, fax: 22 273 89 21
e-mail sekretariatKMPOIR@mfipr.gov.pl

Akty prawne

Regulamin Komitetu Monitorującego PO IR (PDF 554 KB)

Archiwalne:

Uchwały przyjęte w trybie obiegowym

XXIII posiedzenie KM POIR - 7 listopada 2022 r.

Agenda spotkania (PDF 129 KB)

Uchwała nr 201 (PDF 68 KB)

Załączniki do uchwały nr 201 (ZIP 4 MB)

XXII posiedzenie KM POIR - 19 maja 2022 r.

Protokół z posiedzenia (PDF 227 KB)

Agenda spotkania (PDF 138 KB)

Uchwała nr 197 (PDF 64 KB)

Uchwała nr 198 (PDF 65 KB)

Uchwała nr 199 (PDF 70 KB)

Załącznik do uchwały nr 199 (DOCX 21 KB)

Sprawozdanie roczne za 2021 (ZIP 17 MB)

XXI posiedzenie KM POIR - 24 listopada 2021 r.

Agenda spotkania (PDF 242 KB)

Protokół z KM (PDF 308 KB)

Uchwały

Uchwała nr 194/2021 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniu 18 maja 2021 r. (PDF 62 KB)

Uchwała nr 195/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PDF 55 KB)

Regulamin KM POIR (ZIP 1 MB)

Uchwała nr 196/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PDF 54 KB)

Plan ewaluacji PO IR (PDF 2 MB)

XX posiedzenie KM POIR - 18 maja 2021 r.

Agenda spotkania (PDF 235 KB)

Protokół z KM (PDF 224 KB)

Uchwała nr 188/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014 -2020 za 2020 r. (PDF 55 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 za 2020 r. (ZIP 9 MB)

Uchwała nr 189/2021 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowania operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (PDF 60 KB)

Kryteria wyboru projektów - działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - REACT - EU (PDF 462 KB)

XIX posiedzenie KM PO IR - 24 marca 2021 r.

Agenda spotkania  (PDF 164 KB)

Protokół z KM (PDF 269 KB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021 - 2027  (PDF 2 MB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021 - 2027  (PDF 2 MB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wybrane wnioski i rekomendacje.  (PDF 495 KB)

 

XVIII posiedzenie KM PO IR - 23 października 2019 r. 

Agenda spotkania (PDF 338 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II oraz IV osi PO IR (ZIP 496 KB)

Plan ewaluacji PO IR (PDF 755 KB)

Protokół z XVIII posiedzenia KM PO IR  (PDF 386 KB)

Uchwały

Uchwała nr 160 w sprawie w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniu 26 czerwca 2019 r. (PDF 136 KB)

Uchwała nr 161 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 146 KB)

Uchwała nr 162 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR - konkursu realizowanego w ścieżce tematycznej dedykowanej urządzeniom grzewczym (PDF 137 KB)

Uchwała nr 163 w sprawie kryteriów wyboru dla działania 4.2 PO IR (PDF 137 KB)

Uchwała nr 164 w sprawie kryteriów wyboru dla działania 2.1 PO IR (PDF 138 KB)

Uchwala nr 165 w sprawie kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.6 PO IR (PDF 138 KB)

Uchwała nr 166 w sprawie przyjęcia zmian w „Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (PDF 137 KB)

Uchwała nr 168 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 23 października 2020 r.  (PDF 70 KB)

 

XVII posiedzenie KM PO IR - 26 czerwca 2019 r.

Agenda spotkania (PDF 330 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II, III i IV osi PO IR  (ZIP 384 KB) (7Z 371 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2018 rok (ZIP 4 MB)

Protokół z XVII posiedzenia KM KM PO IR (PDF 391 KB)

Uchwały

Uchwała nr 151 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 22 stycznia 2019 r.  (PDF 155 KB)

Uchwała nr 152 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji PO IR za 2018 rok (PDF 152 KB)

Uchwała nr 153 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 154 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 1.2 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 155 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 166 KB)

Uchwała nr 156 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 165 KB)

Uchwała nr 157 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.6 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 158 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.2 PO IR  (PDF 156 KB)

 

XVI posiedzenie KM PO IR - 22 stycznia 2019 r.

Agenda spotkania (PDF 341 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II, III i IV osi  (ZIP 2 MB)

Protokół z XVI posiedzenia KM PO IR (PDF 332 KB)

Uchwały

Uchwała nr 131 w sprawie przyjęcia Protokołu z KM PO IR w dniu 24 października 2018 r. (PDF 116 KB)

Uchwała nr 132 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 117 KB) 

Uchwała nr 133 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla działania  1.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 134 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 135 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 136 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 PO IR (konkurs ogólny etap usługowy) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 137 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 PO IR (konkurs ogólny etap inwestycyjny) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 138 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.3 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 139 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.4 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 140 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.5 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 141 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR (PDF 119 KB)

Uchwała nr 142 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 143 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 144 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 (etap usługowy - zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 145 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 (etap inwestycyjny - zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 146 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.5 (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 147 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.1 (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 148 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.1 (PDF 118 KB)

 

XV posiedzenie KM PO IR - 24 października 2018 r.

Agenda spotkania (PDF 335 KB)

Kryteria wyboru projektów dla I i IV osi, projektów pozakonkursowych i Instrumentów Finansowych (ZIP 645 KB)

Protokół z XV posiedzenia KM PO IR  (PDF 337 KB)

Uchwały

Uchwała nr 116 w sprawie przyjęcia Protokołu z KM PO IR w dniu 23 maja 2018 r. (PDF 116 KB)

Uchwała nr 117  w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 4.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 118 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 119 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 1.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 120 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 121 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałani 4.1.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 122 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 116 KB)

Uchwała nr 123 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 124 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.4.1 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 125 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.4.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 126 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.3.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 127 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.3 PO IR  (PDF 117 KB)

Uchwała nr 128 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 4.4 PO IR (PDF 119 KB)

Uchwała nr 129 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla Instrumentów Finansowych  (PDF 117 KB)

Uchwała nr 130 w sprawie zmian w Planie ewaluacji (PDF 114 KB)

 

XIV posiedzenie KM PO IR - 23 maja 2018 r

Agenda spotkania (PDF 262 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.5 Programy akceleracyjne PO IR (PDF 538 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2017 r. (ZIP 2 MB)

Protokół z XIV posiedzenia KM PO IR (PDF 276 KB)

Uchwały

Uchwała nr 113 w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2017 r. (PDF 67 KB)

Uchwała nr 114 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.5 PO IR (PDF 80 KB)

Uchwała nr 115 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 21 marca 2018 r. (PDF 69 KB)

 

XIII posiedzenie KM PO IR - 21 marca 2018 r.

Agenda spotkania  (PDF 339 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.4 PO IR oraz dla poddziałania 2.3.5 PO IR  (ZIP 105 KB)

Protokół z XIII posiedzenia KM PO IR (PDF 328 KB)

Uchwały

 

XII posiedzenie KM PO IR - 10 stycznia 2018 r.

Agenda spotkania  (PDF 319 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.3, 3.3.3 oraz I i IV osi  (ZIP 831 KB)

Protokół z XII posiedzenia KM PO IR   (PDF 313 KB)

Uchwały

 

XI posiedzenie KM PO IR - 13 października 2017 r.

Agenda spotkania (PDF 61 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.3.1, 3.3.2, V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, działania 2.1 (ZIP 191 KB)

Protokół z XI posiedzenia KM PO IR (PDF 453 KB)

Uchwały

 

X posiedzenie KM PO IR - 22 czerwca 2017 r.

Agenda spotkania  (PDF 388 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 1.3.1., 1.1.1.,1.2., 4.1.1.,4.1.2.,4.1.4.,3.2.1.,2.3.1  (ZIP 2 MB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2016 r. (7Z 1 MB)

Protokół z X posiedzenia KM PO R (PDF 172 KB)

Uchwały

 

IX posiedzenie KM PO IR - 30 marca 2017 r.

Agenda spotkania (PDF 298 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 oraz podddziałań 1.1.1, 2.3.2, 2.3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 PO IR (ZIP 2 MB)

Protokół z IX posiedzenia KM PO IR (PDF 449 KB)

Uchwały

 

VIII posiedzenie KM PO IR - 15 grudnia 2016 r.

Uchwały

 

VII posiedzenie KM PO IR - 20 września 2016 r.

Uchwały

 

VI posiedzenie KM PO IR - 10 maja 2016 r.

 Uchwały

 

V posiedzenie KM PO IR - 21 marca 2016 r.

Uchwały

 

IV posiedzenie KM PO IR - 30 listopada 2015 r.

Uchwały

 

III posiedzenie KM PO IR - 7 września 2015 r.

Uchwały

 

II posiedzenie KM PO IR - 2-3 czerwca 2015 r.

Uchwały

 

I posiedzenie KM PO IR - 10 marca 2015 r.

Uchwały

 

Grupa robocza do spraw wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) została powołana Uchwałą nr 4 Komitetu Monitorującego PO IR 10 marca 2015 r. Grupa jest organem wpierającym prace Komitetu, mającym na celu realizację zadań zleconych przez Komitet oraz analizę kwestii związanych z wdrażaniem Programu Inteligentny Rozwój. Posiedzenia Grupy roboczej odbywają się w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej PO IR. Grupa jest obsługiwana przez Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IR.

Zadania i kompetencje Grupy roboczej

Do zadań Grupy należy:

 • omawianie zagadnień będących przedmiotem prac Komitetu oraz analiza projektów uchwał wskazanych przez sekretariat Komitetu,
 • opracowanie opinii i rekomendacji dotyczących spraw związanych z zakresem merytorycznym prac Grupy,
 • zgłaszanie propozycji brzmienia uchwał dla Komitetu,
 • merytoryczne wsparcie uczestników posiedzeń Komitetu.

Skład Grupy roboczej

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele organizacji/instytucji, którzy uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego.

Archiwalne

Dokumenty

XX posiedzenie Grupy roboczej - 30 września 2019 r.

XIX posiedzenie Grupy roboczej - 28 maja 2019 r.

XVIII posiedzenie Grupy roboczej - 13 grudnia 2018 r. 

XVI posiedzenie Grupy roboczej - 27 kwietnia 2018 r.

XV posiedzenie Grupy roboczej - 1marca 2018 r.

XIV posiedzenie Grupy roboczej - 7 grudnia 2017 r.

XIII posiedzenie Grupy roboczej - 29 września 2017 r.

XII posiedzenie Grupy roboczej - 26 maja 2017 r.

XI posiedzenie Grupy roboczej - 6 marca 2017 r.

X posiedzenie Grupy roboczej - 12 stycznia 2017 r.

IX posiedzenie Grupy roboczej - 10 listopada 2016 r.

VIII posiedzenie Grupy roboczej - 23 sierpnia 2016 r.

VII posiedzenie Grupy roboczej - 14 kwietnia 2016 r.

VI posiedzenie Grupy roboczej - 12 lutego 2016 r.

V posiedzenie Grupy roboczej - 6 listopada 2015 r.

IV posiedzenie Grupy roboczej - 5 sierpnia 2015 r.

III posiedzenie Grupy roboczej – 8 maja 2015 r.

II posiedzenie Grupy roboczej – 21 kwietnia 2015 r.

I posiedzenie Grupy roboczej – 17 kwietnia 2015 r.