Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje monitorująco-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Inteligentny Rozwój (IZ POIR). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej POIR, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POIR, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POIR, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIR;
 • propozycje Instytucji Zarządzającej POIR dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. współpracy nauki i biznesu czy działalności instytucji otoczenia biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Dokumenty archiwalne

Skład Komitetu Monitorującego

Co najmniej jedną trzecią członków stanowią łącznie przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, co zapewni wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Lista aktualna

Lista uczestników (PDF 471 KB)

Listy archiwalne

Dane kontaktowe

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 273 80 84, fax: 22 273 89 21
e-mail sekretariatKMPOIR@mfipr.gov.pl

Akty prawne

Regulamin Komitetu Monitorującego PO IR (PDF 554 KB)

Archiwalne:

 

Uchwały przyjęte w trybie obiegowym

XXI posiedzenie KM POIR - 24 listopada 2021 r.

Agenda spotkania (PDF 242 KB)

Uchwały

Uchwała nr 194/2021 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniu 18 maja 2021 r. (PDF 62 KB)

Uchwała nr 195/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PDF 55 KB)

Regulamin KM POIR (ZIP 1 MB)

Uchwała nr 196/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PDF 54 KB)

Plan ewaluacji PO IR (PDF 2 MB)

XX posiedzenie KM POIR - 18 maja 2021 r.

Agenda spotkania (PDF 235 KB)

Protokół z KM (PDF 224 KB)

Uchwała nr 188/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014 -2020 za 2020 r. (PDF 55 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 za 2020 r. (ZIP 9 MB)

Uchwała nr 189/2021 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowania operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (PDF 60 KB)

Kryteria wyboru projektów - działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - REACT - EU (PDF 462 KB)

XIX posiedzenie KM PO IR - 24 marca 2021 r.

Agenda spotkania  (PDF 164 KB)

Protokół z KM (PDF 269 KB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021 - 2027  (PDF 2 MB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021 - 2027  (PDF 2 MB)

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Wybrane wnioski i rekomendacje.  (PDF 495 KB)

 

XVIII posiedzenie KM PO IR - 23 października 2019 r. 

Agenda spotkania (PDF 338 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II oraz IV osi PO IR (ZIP 496 KB)

Plan ewaluacji PO IR (PDF 755 KB)

Protokół z XVIII posiedzenia KM PO IR  (PDF 386 KB)

Uchwały

Uchwała nr 160 w sprawie w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniu 26 czerwca 2019 r. (PDF 136 KB)

Uchwała nr 161 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 146 KB)

Uchwała nr 162 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR - konkursu realizowanego w ścieżce tematycznej dedykowanej urządzeniom grzewczym (PDF 137 KB)

Uchwała nr 163 w sprawie kryteriów wyboru dla działania 4.2 PO IR (PDF 137 KB)

Uchwała nr 164 w sprawie kryteriów wyboru dla działania 2.1 PO IR (PDF 138 KB)

Uchwala nr 165 w sprawie kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.6 PO IR (PDF 138 KB)

Uchwała nr 166 w sprawie przyjęcia zmian w „Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (PDF 137 KB)

Uchwała nr 168 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 23 października 2020 r.  (PDF 70 KB)

 

XVII posiedzenie KM PO IR - 26 czerwca 2019 r.

Agenda spotkania (PDF 330 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II, III i IV osi PO IR  (ZIP 384 KB) (7Z 371 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2018 rok (ZIP 4 MB)

Protokół z XVII posiedzenia KM KM PO IR (PDF 391 KB)

Uchwały

Uchwała nr 151 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 22 stycznia 2019 r.  (PDF 155 KB)

Uchwała nr 152 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji PO IR za 2018 rok (PDF 152 KB)

Uchwała nr 153 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 154 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 1.2 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 155 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 166 KB)

Uchwała nr 156 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 165 KB)

Uchwała nr 157 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.6 PO IR (PDF 167 KB)

Uchwała nr 158 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.2 PO IR  (PDF 156 KB)

 

XVI posiedzenie KM PO IR - 22 stycznia 2019 r.

Agenda spotkania (PDF 341 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach I, II, III i IV osi  (ZIP 2 MB)

Protokół z XVI posiedzenia KM PO IR (PDF 332 KB)

Uchwały

Uchwała nr 131 w sprawie przyjęcia Protokołu z KM PO IR w dniu 24 października 2018 r. (PDF 116 KB)

Uchwała nr 132 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 117 KB) 

Uchwała nr 133 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla działania  1.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 134 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 135 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 136 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 PO IR (konkurs ogólny etap usługowy) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 137 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 PO IR (konkurs ogólny etap inwestycyjny) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 138 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.3 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 139 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.4 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 140 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.5 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 141 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR (PDF 119 KB)

Uchwała nr 142 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 143 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 144 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 (etap usługowy - zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 145 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.2 (etap inwestycyjny - zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 146 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.3.5 (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 147 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.2.1 (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 118 KB)

Uchwała nr 148 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.1 (PDF 118 KB)

 

XV posiedzenie KM PO IR - 24 października 2018 r.

Agenda spotkania (PDF 335 KB)

Kryteria wyboru projektów dla I i IV osi, projektów pozakonkursowych i Instrumentów Finansowych (ZIP 645 KB)

Protokół z XV posiedzenia KM PO IR  (PDF 337 KB)

Uchwały

Uchwała nr 116 w sprawie przyjęcia Protokołu z KM PO IR w dniu 23 maja 2018 r. (PDF 116 KB)

Uchwała nr 117  w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 4.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 118 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 1.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 119 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 1.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 120 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.1 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 121 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałani 4.1.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 122 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.4 PO IR (PDF 116 KB)

Uchwała nr 123 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 124 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.4.1 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 125 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 2.4.2 PO IR (PDF 117 KB)

Uchwała nr 126 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 3.3.2 PO IR (PDF 118 KB)

Uchwała nr 127 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla poddziałania 4.1.3 PO IR  (PDF 117 KB)

Uchwała nr 128 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 4.4 PO IR (PDF 119 KB)

Uchwała nr 129 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla Instrumentów Finansowych  (PDF 117 KB)

Uchwała nr 130 w sprawie zmian w Planie ewaluacji (PDF 114 KB)

 

XIV posiedzenie KM PO IR - 23 maja 2018 r

Agenda spotkania (PDF 262 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.5 Programy akceleracyjne PO IR (PDF 538 KB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2017 r. (ZIP 2 MB)

Protokół z XIV posiedzenia KM PO IR (PDF 276 KB)

Uchwały

Uchwała nr 113 w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2017 r. (PDF 67 KB)

Uchwała nr 114 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru dla działania 2.5 PO IR (PDF 80 KB)

Uchwała nr 115 w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia KM PO IR w dniu 21 marca 2018 r. (PDF 69 KB)

 

XIII posiedzenie KM PO IR - 21 marca 2018 r.

Agenda spotkania  (PDF 339 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.4 PO IR oraz dla poddziałania 2.3.5 PO IR  (ZIP 105 KB)

Protokół z XIII posiedzenia KM PO IR (PDF 328 KB)

Uchwały

 

XII posiedzenie KM PO IR - 10 stycznia 2018 r.

Agenda spotkania  (PDF 319 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.3, 3.3.3 oraz I i IV osi  (ZIP 831 KB)

Protokół z XII posiedzenia KM PO IR   (PDF 313 KB)

Uchwały

 

XI posiedzenie KM PO IR - 13 października 2017 r.

Agenda spotkania (PDF 61 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.3.1, 3.3.2, V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, działania 2.1 (ZIP 191 KB)

Protokół z XI posiedzenia KM PO IR (PDF 453 KB)

Uchwały

 

X posiedzenie KM PO IR - 22 czerwca 2017 r.

Agenda spotkania  (PDF 388 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 1.3.1., 1.1.1.,1.2., 4.1.1.,4.1.2.,4.1.4.,3.2.1.,2.3.1  (ZIP 2 MB)

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za 2016 r. (7Z 1 MB)

Protokół z X posiedzenia KM PO R (PDF 172 KB)

Uchwały

 

IX posiedzenie KM PO IR - 30 marca 2017 r.

Agenda spotkania (PDF 298 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 oraz podddziałań 1.1.1, 2.3.2, 2.3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 PO IR (ZIP 2 MB)

Protokół z IX posiedzenia KM PO IR (PDF 449 KB)

Uchwały

 

VIII posiedzenie KM PO IR - 15 grudnia 2016 r.

Uchwały

 

VII posiedzenie KM PO IR - 20 września 2016 r.

Uchwały

 

VI posiedzenie KM PO IR - 10 maja 2016 r.

 Uchwały

 

V posiedzenie KM PO IR - 21 marca 2016 r.

Uchwały

 

IV posiedzenie KM PO IR - 30 listopada 2015 r.

Uchwały

 

III posiedzenie KM PO IR - 7 września 2015 r.

Uchwały

 

II posiedzenie KM PO IR - 2-3 czerwca 2015 r.

Uchwały

 

I posiedzenie KM PO IR - 10 marca 2015 r.

Uchwały

 

Grupa robocza do spraw wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) została powołana Uchwałą nr 4 Komitetu Monitorującego PO IR 10 marca 2015 r. Grupa jest organem wpierającym prace Komitetu, mającym na celu realizację zadań zleconych przez Komitet oraz analizę kwestii związanych z wdrażaniem Programu Inteligentny Rozwój. Posiedzenia Grupy roboczej odbywają się w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej PO IR. Grupa jest obsługiwana przez Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IR.

Zadania i kompetencje Grupy roboczej

Do zadań Grupy należy:

 • omawianie zagadnień będących przedmiotem prac Komitetu oraz analiza projektów uchwał wskazanych przez sekretariat Komitetu,
 • opracowanie opinii i rekomendacji dotyczących spraw związanych z zakresem merytorycznym prac Grupy,
 • zgłaszanie propozycji brzmienia uchwał dla Komitetu,
 • merytoryczne wsparcie uczestników posiedzeń Komitetu.

Skład Grupy roboczej

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele organizacji/instytucji, którzy uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego.

Archiwalne

Dokumenty

XX posiedzenie Grupy roboczej - 30 września 2019 r.

XIX posiedzenie Grupy roboczej - 28 maja 2019 r.

XVIII posiedzenie Grupy roboczej - 13 grudnia 2018 r. 

XVI posiedzenie Grupy roboczej - 27 kwietnia 2018 r.

XV posiedzenie Grupy roboczej - 1marca 2018 r.

XIV posiedzenie Grupy roboczej - 7 grudnia 2017 r.

XIII posiedzenie Grupy roboczej - 29 września 2017 r.

XII posiedzenie Grupy roboczej - 26 maja 2017 r.

XI posiedzenie Grupy roboczej - 6 marca 2017 r.

X posiedzenie Grupy roboczej - 12 stycznia 2017 r.

IX posiedzenie Grupy roboczej - 10 listopada 2016 r.

VIII posiedzenie Grupy roboczej - 23 sierpnia 2016 r.

VII posiedzenie Grupy roboczej - 14 kwietnia 2016 r.

VI posiedzenie Grupy roboczej - 12 lutego 2016 r.

V posiedzenie Grupy roboczej - 6 listopada 2015 r.

IV posiedzenie Grupy roboczej - 5 sierpnia 2015 r.

III posiedzenie Grupy roboczej – 8 maja 2015 r.

II posiedzenie Grupy roboczej – 21 kwietnia 2015 r.

I posiedzenie Grupy roboczej – 17 kwietnia 2015 r.