Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W związku z wydaniem 27 września 2022 roku przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej nr C(2022) 6985 final zatwierdzającej program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce, Instytucja Zarządzająca FENG przystąpiła do powołania Komitetu Monitorującego FENG, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (PDF) (art. 38).

Komitet Monitorujący FENG powołano Zarządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 22 grudnia 2022 roku. Z dniem wejścia w życie, tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustanowiony został Komitet Monitorujący FENG. 

O Komitecie Monitorującym

Komitet Monitorujący jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym. Jego głównym celem jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie monitorowania i wdrażania programu.

W skład Komitetu Monitorującego FENG wchodzą przedstawiciele:

  • Instytucji Zarządzającej FENG,
  • Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji programu FENG,
  • Instytucji Państwa Członkowskiego,
  • Partnerów, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego (PDF) oraz
  • Obserwatorów.

W pracach Komitetu Monitorującego FENG będą uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący rolę monitorującą i doradczą. Zadania Komitetu Monitorującego określa rozporządzenie ogólne (art. 40).

Tryb pracy Komitetu Monitorującego, jego skład oraz zasady działania określa regulamin przyjmowany podczas pierwszego posiedzenia. Zapisy regulaminu wynikają z treści obowiązujących Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027. Obsługę prac Komitetu zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FENG sekretariat Komitetu Monitorującego.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji FENG oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. 

Skład Komitetu Monitorującego 

Aktualne

Archiwalne

Kryteria, opracowane na podstawie rozdziału 5 Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 (PDF) , które stanowiły wskazówki, jakimi kierowały się podmioty wyznaczając swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego FENG.

Dokumenty

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają:        

1. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - 18 stycznia 2023 r. 

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  (PDF 625 KB)

Uchwały 

Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 129 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin KM FENG   (PDF 625 KB)

Kryteria wyboru projektów dla ścieżki SMART

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 127 KB)

Kryteria wyboru projektów dla działania „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 126 KB)

Załacznik nr 1   (PDF 269 KB)

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 125 KB)

Załącznik nr 1  (PDF 230 KB)

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią dla działania „Współfinansowanie działań EDIH” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 127 KB)

Załącznik nr 1  (PDF 227 KB)

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027  (PDF 152 KB)

Załącznik nr 1  (PDF 272 KB)

Pozostałe uchwały

Dane kontaktowe Sekretariat Komitetu Monitorującego FENG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 273 80 84
fax: 22 273 89 21
e-mail: KMFENG@mfipr.gov.pl