Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kryteria oceny projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi najpierw weryfikację w zakresie warunków formalnych, a następnie kierowany jest do oceny. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów. Kryteria są zatwierdzane przez Komitet Monitorujący program. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dowiedz się, co jest sprawdzane na poszczególnych etapach i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik.  

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest czy twój wniosek został złożony w ramach właściwego konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie oraz czy jest kompletny. Weryfikacja warunków formalnych odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie warunki. Po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i skierowaniu wniosku do przeprowadzenia oceny według kryteriów albo o pozostawieniu go bez rozpatrzenia. Ocena odbywa się w oparciu o kryteria dostępu i kryteria merytoryczne, może być też podzielona na etapy. Po zakończeniu oceny otrzymasz powiadomienie o jej wyniku. W przypadku negatywnej oceny pismo będzie zawierało również przyczyny takiej decyzji oraz wskazywało na możliwość odwołania się od niej.

UWAGA!

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę poprawić/uzupełnić, zarówno w trakcie trwania weryfikacji formalnej, jak również podczas oceny. Instytucja oceniająca wniosek informuje pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna 

W przypadku dwustopniowego systemu oceny, wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Może ona polegać na ocenie zerojedynkowej lub przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania danego kryterium. Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. 

Kryteria dla działań w Programie

Zatwierdzone - na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - kryteria wyboru projektów dla działań w Programie Inteligentny Rozwój

Lp. Nazwa Działania/ Poddziałania   Zestawienie kryteriów
1 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka)

Kryteria wyboru projektów dla konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2021 r. (PDF 543 KB)

Kryteria wyboru projektów. Konkurs dla projektów z Seal of Excellence (PDF 845 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 776 KB)

Kryteria wyboru projektów (zapewnienie realizacji programu Dostępność+)  (PDF 829 KB)

Kryteria wyboru projektów - dla konkursu realizowanego w ścieżce tematycznej dedykowanej urządzeniom grzewczym (PDF 823 KB)

Kryteria wyboru projektów dla projektów IPCEI (PDF 1 MB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

2 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka; małe projekty)

Aktualne i archiwlane wersje kryteriów wyboru projektów są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

3 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator)

Kryteria wyboru projektów (PDF 727 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

4 1.2 Sektorowe programy B+R

Kryteria wyboru projektów  (PDF 823 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

5 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo–rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Kryteria wyboru projektów (PDF 778 KB)

Archiwalne wrsje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

6 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

Kryteria wyboru projektów (PDF 421 KB) 

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji Dokumenty na stronie Komitetu Monitorującego 

7 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów (PDF 924 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

Kryteria wyboru projektów COVID-19 (PDF 787 KB)

8

2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii (komponent II)

Kryteria wyboru projektów (PDF 583 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 421 KB)

Archwialne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

9 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Kryteria wyboru projektów (PDF 773 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

10 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Kryteria wyboru projektów - konkurs ogólny, komponent inwestycyjny   (PDF 743 KB)

Kryteria wyboru projektów - konkurs ogólny, komponent usługowy   (PDF 474 KB)

Kryteria wyboru projektów - zapewnienie realizacji programu Dostępność+, komponent inwestycyjny  (PDF 745 KB)

Kryteria wyboru projektów - zapewnienie realizacji programu Dostępność+, komponent usługowy  (PDF 476 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

11 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Kryteria wyboru projektów  (PDF 670 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

12

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

Kryteria wyboru projektów (PDF 722 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

13

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Kryteria wyboru projektów (PDF 571 KB)

14 2.3.6 Granty na Eurogranty

Kryteria wyboru projektów (PDF 305 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

15 2.3.7 Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

16 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Kryteria wyboru projektów (PDF 555 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

17 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 

Kryteria wyboru projektów (PDF 532 KB)

Archiwalne wersje dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

18 2.5 Programy akceleracyjne - Poland Prize

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

19 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter

Kryteria wyboru projektów (PDF 421 KB)

Archiwalne wersje kryteriów są dostępne w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

20 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest

Kryteria wyboru projektów (PDF 421 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

21 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Kryteria wyboru projektów  (PDF 421 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

22 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych

Kryteria wyboru projektów  (PDF 421 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

23 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock Kryteria wyboru projektów (PDF 447 KB)
24 3.2.1 Badania na rynek

Kryteria wyboru projektów (PDF 500 KB)

Kryteria wyboru projektów (zapewnienie realizacji programu Dostępność+) (PDF 846 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

25 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Kryteria wyboru projektów (PDF 848 KB)

Achiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

26 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów  (PDF 421 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji dkumenty na stronie Komitetu Monitorującego

27 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Kryteria wyboru projektów (PDF 543 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

28 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki - Brand

Kryteria wyboru projektów (PDF 545 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

29 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kryteria wyboru projektów (PDF 773 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

Kryteria wyboru projektów Dubaj (PDF 1 MB)

30 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Kryteria wyboru projektów (PDF 312 KB)

31 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Kryteria wyboru projektów (PDF 822 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

32 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Kryteria wyboru projektów (PDF 740 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

33 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami 

Kryteria wyboru projektów (PDF 543 KB)

Archiwalne wersje kryteriów są dostępne w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

34 4.1.4 Projekty aplikacyjne 

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

35 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Kryteria wyboru projektów (PDF 607 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

36 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze Kryteria wyboru projektów (PDF 342 KB)
37 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R - Program Homing/Powroty; Program Team, Program Team Tech Kryteria wyboru projektów (PDF 428 KB)
38 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Kryteria wyboru projektów (PDF 609 KB)

Archiwalne wersje kryteriów dostępne są w sekcji "Dokumenty" na stronie Komitetu Monitorującego

39  6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - REACT-EU

Kryteria wyboru projektów  (PDF 462 KB)

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzającą programem na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Następnie, podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu, zawierana przez beneficjenta i właściwą instytucję udzielającą wsparcia.