Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

2 kwietnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zaakceptował aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIR.

Zmiany wprowadzone do dokumentu polegają na:

  • aktualizacji kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4), w związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący zmian w kryteriach na posiedzeniach 24.10.2018 r. oraz 22.01.2019 r. Zmiany kryteriów dotyczą następujących działań/poddziałań POIR: 1.1.1 (w tym kryteria dla konkursu ogólnego, dla wnioskodawców posiadających certyfikat Seal of Excellence oraz projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.2 (kryteria dla komponentu usługowego, komponentu inwestycyjnego oraz projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 (konkurs ogólny oraz projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 2.4.1, 2.4.2, 3.2.1 (konkurs ogólny oraz dla projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 3.3.2, 3.3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 oraz 4.4, a także w zakresie działań, w których są realizowane instrumenty finansowe (1.3.2, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 oraz 3.2.3);
  • realokacji środków w ramach I, II, III oraz IV osi POIR w związku z koniecznością zapewnienia finansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia. Ponadto realokowano alokację z instrumentów wsparcia, w których nie planuje się prowadzenia konkursów do działań, w których występuje większe zapotrzebowanie na środki;
  • aktualizacji nazw oraz wartości niektórych wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu (załącznik nr 2);
  • uzupełnieniu lub aktualizacji opisów działań/poddziałań POIR w związku z np. rozszerzeniem zakresu wsparcia (uwzględnienie konsorcjów naukowo-przemysłowych w I osi), albo zmianami kryteriów wyboru projektów (aktualizacja opisu wykonawcy usług innowacyjnych w poddziałaniu 2.3.2, czy też typów beneficjenta w działaniu 4.2).
  • aktualizacji opisów działań/poddziałań POIR w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Omnibus, w tym:
    • wskazano, w jakim przypadku beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia dochodu w projekcie (dotyczy I oraz IV osi POIR, w których wsparcie może uzyskać jednostka naukowa, występująca w konsorcjum naukowo-badawczym),
    • w poddziałaniu 1.3.1 POIR dokonano zmian mając na uwadze ograniczenia spowodowane nową definicją beneficjenta;
  • aktualizacji informacji o niektórych projektach pozakonkursowych - w opisie poszczególnych instrumentów wsparcia oraz w załączniku nr 3.

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty