Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat - Zasada konkurencyjności - Bony na innowacje

Szanowni Państwo,

nawiązując do zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od 23 sierpnia 2017 roku, informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

Interpretacja dotyczy wyłącznie postępowań ofertowych, przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, wszczętych po 1 stycznia 2018 roku, dla Projektów realizowanych w ramach Konkursu nr 1/2017 Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, dla którego nabór wniosków prowadzono w terminie od 8 czerwca 2017 roku do 8 lutego 2018 roku.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój, w przypadku gdy Wnioskodawca nie opublikował zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, ale upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Internetowej Instytucji Pośredniczącej www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/), upublicznienie zapytania ofertowego, poprzez zamieszczenie go na stronie Instytucji Pośredniczącej jw., należy uznać za wystarczające dla zapewnienia konkurencyjności przy wyborze wykonawców w ramach projektów przedłożonych do dofinansowania.