Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju ogłasza konkurs o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie:

 1. Innowacyjności, w tym w zakresie Ośrodków Innowacji,
 2. Branży,
 3. Analizy finansowej,
 4. Zarządzania.

Zadania ekspertów

Zadaniem ekspertów będzie świadczenie wybranych usług w zakresie:

 1. oceny merytorycznej wniosków o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK),
 2. oceny merytorycznej wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji (OI),
 3. rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o akredytację OI w ramach procedury odwoławczej oraz odwołań od decyzji o utracie statusu akredytowanego OI (tj. procedur odwoławczych w ramach akredytacji OI),  
 4. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działań/poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (POIR): 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”,
 5. dokonania weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny projektu (autokontrola projektu),
 6. rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w zakresie działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw”,
 7. zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
 8. doradztwa w zakresie projektu.

Sposób składania wniosków

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów PO IR”) lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Rozwoju oraz równolegle przesłać na adres poczty elektronicznej: POIR@mg.gov.pl.

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie o naborze (RTF 2 MB)

Zasady naboru (RTF 310 KB)

Wniosek o wpis (RTF 999 KB)

Wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji (PDF 460 KB)

Szkolenie antykorupcyjne 

UWAGA! Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania.