Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze posiedzenie prekomitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

"Jesteśmy na końcowym etapie negocjacji z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programu FENG na lata 2021-2027. FENG jest w dużej mierze kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji." – mówił wiceminister Jacek Żalek, podczas otwarcia pierwszego posiedzenia prekomitetu monitorującego FENG.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie i obserwatorzy prekomitetu: przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, nauki, samorządów, organizacji pozarządowych, strony rządowej oraz przedstawicieli Instytucji Pośredniczących.

Posiedzenie prekomitetu odbywa się jeszcze przed uzyskaniem oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej FENG. Wcześniejsze rozpoczęcie prac prekomitetu ma ułatwić sprawne rozpoczęcie realizacji FENG i uruchomienie środków. Głównym zadaniem jest przedyskutowanie, w szerokim gronie eksperckim, modelu kryteriów wyboru i metodyki oceny projektów. Eksperci i partnerzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać wypracowanie optymalnych warunków udzielania wsparcia dla najlepszych, innowacyjnych projektów.

Pierwsze posiedzenie oprócz ustalenia regulaminu dotyczyło dyskusji nad kryteriami i metodologią wyboru projektów dla 1. Priorytetu FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”, na który przeznaczyliśmy blisko 55% alokacji programu. Będzie to nowe, kompleksowe otwarcie na przedsiębiorców i wsparcie ich w całym zakresie prowadzonej działalności. Ten modułowy rodzaj wsparcia - możliwość dobierania różnych obszarów wsparcia - od prowadzenia prac B+R, poprzez wdrażanie wyników tych prac czy internacjonalizację produktów i usług bądź wzmacnianie kompetencji w organizacji jest odpowiedzą na liczne postulaty firm. Określenie jasnych i przejrzystych kryteriów pozwoli wybrać najlepsze polskie innowacje. Pierwszy konkurs dla przedsiębiorców planujemy ogłosić jeszcze w IV kwartale.

Podczas posiedzenia zaprezentowano także zaplanowane do realizacji w ramach 2. oraz 3. Priorytetu FENG instrumenty finansowe, które też chcemy uruchomić jako jedne z pierwszych instrumentów FENG. Zależy nam aby rynek nie odczuł braku dostępu do wsparcia kapitałowego.

FENG to także projekty niekonkurencyjne – wybrane instrumenty przedstawiono członkom prekomitetu już podczas tego posiedzenia. Instytucja Pośrednicząca, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowała instrument Międzynarodowe Agendy Badawcze wraz z propozycjami kryteriów wyboru.

W kolejnym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch grup roboczych - do Priorytetu 1. oraz do Priorytetu 2 i 3, na których będą kontynuowane dziś rozpoczęte prace.

Wszystkie ustalenia podjęte przez prekomitet w sprawach dotyczących programu FENG będą musiały być przyjęte przez komitet monitorujący FENG. Planujemy, że pierwsze posiedzenie tego gremium odbędzie się w końcu września 2022 r.